måndag 11 maj 2015

Del 14. I VoF-trollens och Humanisternas spår

I VoF-trollens spår i Humanismens tecken
En granskande artikelserie i 20 delar
Av Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt”Vi drar fram trollen i ljuset”


Del 14 Hur ser då den nya multidimensionella verkligheten och världsbilden ut?


Svaret är. Precis som den verklighet och den värld vi lever i idag. Vi lever redan i en multidimensionell verklighet här på vår vackra Planet Jorden med många mysteriösa och förtrollande sidor att upptäcka och förundras över.
Men materialisterna, framförallt VoF bestämde sig för många decennier sedan att försöka få bort den andliga, mysteriösa, osynliga och dolda sidan av tillvaron, som de ansåg vara vidskepelse och försöka få människor att tro på vetenskapen istället, att skapa en ”vetenskapsreligion”. Därför igångsatte de en långsiktig medveten plan enligt den marxistiska metoden Entrism och proklamerade utan några som helst belägg och bevis att världsbilden är materiell sekulär.
Materialisterna, CSI, VoF och Humanisterna har sedan dess, medvetet fortsatt att försöka sudda bort allt det andliga och mysteriösa i tillvaron genom att bortförklara och påstå att alla fenomen som strider mot den materiella sekulära världsbilden är vidskepelse eller inbillning, t ex att vi överlever döden, andar, spöken, UFO, utanför kroppen upplevelser, nära döden upplevelser. Genom att förneka att sådana företeelser finns och kalla det vidskepelse får man bort det från verkligheten, man blånekar att sådant existerar tills folket börjar tro att de har rätt och då har de vunnit kampen om världsbilden. Man håller efter folkets ”vidskepelse” på webben genom sin mycket militanta och otrevliga web-milis. Så småningom blev detta falska och lögnaktiga påstående inkorporerat i samhället, eftersom ingen offentligt med kraft bestred påståendet, vilket vi nu sent omsider försöker göra med hela denna granskande skrivning.
Vi menar att alla dessa anomalier, som uppkom med den felaktiga materiella sekulära världsbildssynen, istället tydligt visar på att verkligheten och världsbilden är multidimensionell och inte att folk är vidskepliga, som sett och upplevt mysteriösa saker.
Man får en ganska klar bild hur den multidimensionella verkligheten och världsbilden ser ut om man samlar alla anomalier, fenomen, företeelser, rapporter, forskning, fakta, indicier och människors upplevelser, som strider mot den materiella sekulära världsbildsuppfattningen men som materialisterna, CSI, VoF, Humanisterna vägrar acceptera som verkliga, utan viftar bort till trons domäner, som hjärnspöken, vidskepelse eller övertro, inte till vetande. Allt sådant som materialisterna, CSI, VoF och Humanisterna (genom sin marxistiska militärliknande gerillarörelse) under decennier slagits för att få bort ur samhället, synliggörs nu tydligt av den nya multidimensionella världsbilden som en reell och fullt forskningsbar verklighet.
Newton överenskom på sin tid med kyrkan på 1600-talet att bara forska och undersöka den materiella sidan av tillvaron och lämna det andliga och osynliga till kyrkan. Och så har det i stort sett förblivit under århundraden. Fortfarande sker den vetenskapliga forskningen i stort sett bara inom den materiella världsbildens ram.

Den osynliga och andliga sidan av tillvaron har i stort sett förblivit outforskad, förutom blygsam privat- och parapsykologisk forskning inom t ex utan-för-kroppen-upplevelser, nära-döden upplevelser, liv-efter-döden, prekognition (förutsägelser, framtidsförutsägelser), telepati (tankeöverföring), clairvoyance (medialitet, se andar, aura mm), psykokinesi (tankepåverkan på materia, mind over matter), psykometri (se vad som hänt när man håller i ett föremål), healing, remote wieving (fjärrsyn, fjärrskådande) mm. Denna forskning visar på stora spännande upptäckter och på en icke-materiell verklighet och världsbild. Forskning visar t ex att medvetandet överlever kroppens död. Vi har i tidigare avsnitt redan berört en del av denna forskning som gjorts. Parapsykologisk forskning på universitet har pågått under 100 år, i stort sett utan forskningsanslag. Men forskningen har trots det fått fram en hel del intressanta forskningsresultat som visar att det finns ett sjätte sinne.


Egentligen borde det stå helt klart nu för alla, att det är CSIs, VoFs och Humanisternas materiella verklighetsuppfattning och världsbild som är fel. Den stämmer inte med verkligheten. Och då uppstår alla dessa anomalier, som inte kan förklaras inom den materiella sekulära världsbildens ram. Alla dessa anomalier och företeelser visar istället tydligt på att verkligheten och världsbilden är multidimensionell och andlig.
Om vi byter ut den materiella tre-dimensionella världsbilden till en multidimensionell världsbildssyn, så försvinner alla anomalier, de kan förklaras och all ”vidskepelse” blir istället en mysteriös, men verklig del av verkligheten.
Världsbild står nu mot världsbild, som det brukar bli vid paradigmskiften enligt Kuhn!
Den nya multidimensionella världsbilden mot den gamla mekanistiska Newtonska världsbilden som stöds av VoF och Humanisternas materiella sekulära världsbild, där de censurerat bort all den andliga och mysteriösa delen av verkligheten.
Forskningen visar att den materiella sekulära världsbilden och verklighetsuppfattningen är gravt felaktig. Men som vi visade i ett tidigare avsnitt har denna felaktiga materiella sekulära världsbild, genom det marxistiska bedrägliga förfarandet genom begreppet Entrism, medvetet och mycket skickligt, (men genom ren och skär lögn och bedrägeri av de marxistiska militärliknande gerilla organisationerna och sekterna CSI, VoF och Humanisterna), pålurats en stor del av västerlandet att den materiella sekulära världsbilden är den enda riktiga och sanna verklighetsuppfattningen. Deras framfart i våra samhällen för att nå sina mål kan liknas med psykopaters beteende.
För all tydlighets skull vill vi än en gång poängtera att alla dessa anomalier och fenomen (som strider mot den materiella sekulära världsbilden), istället klart visar att verkligheten och världsbilden är multidimensionell med även osynliga och dolda (andliga) dimensioner, att vi alla lever i en multidimensionell andlig mysteriös verklighet, vilket även forskning alltså visar.
Men det återstår mycket att utforska för vetenskapen. Vi lever i en spännande värld med många mysteriösa och förtrollande sidor av verkligheten, som vetenskapens män och kvinnor inom main-stream science, ännu inte erövrat som verkliga till vetenskapens jaktmarker, men forskning pågår redan både inom universitetsvärlden och bland alternativforskare! T ex inom alternativmedicinsk forskning, yoga, meditation, parapsykologisk forskning, medvetandeforskning, forskning kring nära-döden-upplevelser, döds-bädds-visioner, ut-ur-kroppen-upplevelser, liv efter döden, EVP och ITK, tidigare-liv-upplevelser, medier, mediala upplevelser, upplevelser av andeväsen, oknytt och andra naturväsen, själsresor, trumresor, remote wieving, kvantfysik, mind over matter, strängteori, maskhål och tunnlar i rymden, astrofysik, UFO-forskning, fri energi med flera forskningsområden. Paradigmskifte
Detta är alltför många anomalier som inte kan förklaras inom den materiella, sekulära världsbildens ram. CSI, VoF och Humanisterna hänskjuter därför anomalierna till trons domäner, som hjärnspöken eller vidskepelse, inte till vetande. Men en världsbild som varken tar forskning eller människors upplevelser på allvar, utan bara bortförklarar alla anomalier som inte passar in i deras materiella världsbildssyn och viftar bort dem som vidskepelse eller övertro är inte mycket att ha!
Vi lät oss själva inte tystas av VoFs påhopp, utan jobbar oförtrutet vidare, bland annat med att på vår världsbildssida Secretgalaxy samla forskning i världen, fakta, indicier, bevis och människors upplevelser som ger stöd för att världen, verkligheten och det universum vi lever i är multidimensionellt med även osynliga och dolda (andliga) dimensioner.
Våra slutsatser. VoF-arnas mekanistiska, materiella Newtonska världsbildssyn är förlegad, inte komplett och bör omgående skrotas! Newton tilläts bara undersöka den materiella sidan av tillvaron, inte de andliga och osynliga aspekterna.
Humanisternas sekulära materiella världsbildssyn har alltför många anomalier som inte kan förklaras inom den sekulära materiella världsbildens ram och är dessutom gravt felaktig och ofullständig varför den också omgående bör skrotas!
Hela den materiella världsbildstanken bör omgående skrotas. Istället föreslår vi att den den till synes materiella världsbilden omgående ersätts av
en ny multidimensionell världsbildsmodell, som inbegriper både den tillsynes materiella sidan av tillvaron
och den andliga, osynliga, dolda och mysteriösa sidan av tillvaron som ävenså kan förklara alla anomalier och "så kallad vidskepelse" som uppkom i Humanisternas inplanterade felaktiga sekulära materiella världsbildssyn!
Det pågår intensiv forskning och informationsarbete runt om i världen bland framstående forskare för att få till stånd ett paradigmskifte bort från den materiella sekulära mekanistiska världsbilden, som ytligt och officiellt är förhärskande i Sverige idag liksom i hela det västerländska samhället (men som materialisterna, CSI, VoF, Humanisterna och deras anhängare kämpar för att få behålla i samhället).
Vi är alltså inte ensamma om att anse och inse att den materiella världsbildsuppfattningen är gravt fel. Den samlade vetenskapliga forskningen i världen, (utom motståndarna, materialisterna, CSI, VoF och Humanisterna), ger stöd för ett nytt vetenskapligt paradigm, en ny tvärvetenskaplig multidimensionell världsbildsmodell med även osynliga dolda och andliga dimensioner.
Den materialistiska världsbilden utesluter de facto en stor del av verkligheten och människors upplevda verklighet. Men dessvärre vägrar materialisterna, CSI, VoF och Humanisterna att erkänna den forskning som gjorts, som visar på en multidimensionell verklighet och världsbild.
Inom den vanliga etablerade forskar- och vetenskapsvärlden inom våra universitet och högskolor verkar det som att den materiella världsbildssynen också är förhärskande, liksom hos CSI, VoF och Humanisterna. Forskningen är i huvudsak materiellt inriktad, men om forskarna själva också är det, vet vi inte. Vi vet inte vad de enskilda forskarna tycker och har för verklighetsuppfattning och världsbildssyn. Och vi har inte funnit någon undersökning om detta, förutom en privat rundförfrågan från USA, som visade att ca 25% bland forskarna var intresserade av det parapsykologiska ämnes- och forskningsområdet. Så forskning inom detta område kanske kan lossna med tiden.

Magiska platser ger koppling till maskhål och tunnlar i rymden
Vi själva har undersökt magiska platser med mysteriösa fenomen och upplevelser. T ex Heliga platser, kultplatser, resta stenar, energi-, healing- och kraftplatser, crop circles, UFO-sightings och UFO-landningsplatser. Sådana platser tycks ibland öppnas upp mot en större verklighet.
De som sett in i den större verkligheten berättar om osynliga väsen och intelligenser, om naturväsen, uppenbarelser, andeväsen, änglar, om möten med UFOs och utomjordingar. Personer berättar om platser där de har upplevt tidsförflyttningar eller tyckts hamna i en annan dimension.
Inom UFO-litteraturen är det allmänt känt att det finns vissa platser här på Jorden, Stargates, ”fönsterområden”, där UFOs setts upprepade gånger och där människor blir extra mottagliga för paranormala ”övernaturliga” fenomen.
I gångna tider och än idag i Sverige, berättas om platser med älvdans, vitterföljen, vättar, devor, alver, alfer, huldror, skogsrå, jolbyggare, de små underjordi, tomtar, knytt, oknytt, småfolk. Andra länder har andra benämningar på dessa naturväsen, t ex duwende i Fillipinerna.
Är då allt detta bara inre upplevelser, som man raskt kan avfärda som overkligt, vidskepelse och/ eller tillhörande den religiösa sfären? Är det hjärnspöken eller fantasier?
Nej. Sådana platser och fenomen finns och de utmanar hela den materiella världsbildens föreställning om vad som är verkligt och verklighetens natur!
Magiska platser /Stargates-portaler finns över hela världen. De får ibland tunnel förbindelse med vit tid (icke-tid) ut mot kosmos, andra planeter och dimensioner och får då samtidigt öppningar till andra dimensioner här på Jorden, platser som tycks befolkas av naturväsen, faeries mm.
Läs mer på vår hemsida Magicalspots.
Se även länk till vår världsbildssida www.secretgalaxy.com (där vi samlat anomalier och fenomen utanför den fyrkantiga apan, som inte kan förklaras inom den materiella världsbildssynen).
Eftersom alla dessa anomalier/ företeelser strider mot den materialistiska världsbilden och verklighetsuppfattningen menar materialisterna CSI, VoF och Humanisterna att fenomenen inte finns, inte är verkliga. Eller så hänvisar man dem till trons domäner, inbillning, vidskepelse, övertro eller ej bevisat.
Men samlar man alla rapporter, forskning, fakta, indicier och bevis för människors upplevelser, som den materialistiska vetenskapen och världsbilden utesluter (allt utanför den fyrkantiga apan), så utmanas gravt den materialistiska världsbilden som modell för verkligheten och ger sammantaget att:
- ett nytt vetenskapligt paradigm, en ny tvärvetenskaplig multidimensionell världsbildsmodell , med även osynliga och dolda (andliga) dimensioner, är närmare sanningen och ger en bättre förklaringsmodell av verkligheten, då den inrymmer och även kan förklara mycket utanför apan, som den rådande materialistiska världsbilden utesluter i sin verklighetsuppfattning (till exempel att människan har en andlig sida, en själ som överlever döden, att det finns fler världar och dimensioner i universum, även andliga och osynliga för de flesta av oss och att UFOs och utomjordingar sedan lång tid besökt Jorden och fortfarande gör det). Forts i nästa avsnitt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar