måndag 11 maj 2015

Del 16. Världsbildernas krig

I VoF-trollens spår i Humanismens tecken
En granskande artikelserie i 20 delar
Av Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt
”Vi drar fram trollen i ljuset”

Världsbildernas krig
Mer världsbild, VOF, Humanisterna och forskarsamhället
Både i samhället och på nätet florerar CSI, VoF och Humanisterna som välorganiserade militärlikt uppbyggda sektliknande organisationer, som ensvåldigt tagit sig rätten att förfölja och terrorisera oliktänkande och med hjälp av en upparbetad webb-milis, försöker de genomdriva att deras livsåskådning och materiella sekulära världsbildssyn att gälla i hela samhället. Samhället gör inget för att gripa in till offrens försvar och hjälpa de mobbade mot milisen. Vi pratar om VoF-trollen och Humanisterna, som har skaffat sig maktpositioner i överallt i samhället, tex inom media, universitet och även politik och tas ofta ensidigt in som experter i radio och TV. VoF inriktar sig på vetenskapsområdet och Humanisterna på trosfrågor, men de samverkar ibland.
De ihärdar sin materiella sekulära världsbildsuppfattning från TV-soffor i TV-husen. De styr och håller ett järngrepp i hela samhället med sin materiella sekulära världsbildssyn och försvarar militärstrategiskt den materiella, sekulära mekanistiska förlegade världsbilden. Problemet med VoF och Humanisterna är de lirkat sig in överallt i samhället, i radio, TV, politik mm och har stor makt i samhället, sannolikt också på t ex Karolinska Institutet (KI). Och man fullkomligt häpnar över deras framfart på webben. De har en välorganiserad sektliknande organisation med en webb-milis, som med maktmedel försöker genomföra sin livsåskådning och genomför organiserad mobbingterror på nätet mot oliktänkande.
Hur bryter man detta monopol på tänkandet så människorna får tänka och forska fritt utan påhopp? Och nog skulle det vara trevligt och önskvärt om forskningsklimatet även utanför main-stream science blev öppnare både i Sverige och världen. Nu verkar sådan forskning närmast vara bannlyst.
Bara den materiella världsbilden får forskas om idag i vetenskapsvärlden
Problemet är egentligen att de bestämmande inom vetenskapen, t ex på KI, tycks vara helt materiellt inriktade, liksom CSI, VoF och Humanisterna. Allt som faller utanför den materiella världsbildens ram tycks vara bannlyst från forskning, precis som det var på Newtons tid, men då stod kriget mellan kyrkan och vetenskapen. Nu står kriget mellan materialisterna CSI, VoF och Humanisterna, som vill ha kvar den materiella världsbildssynen och alla vi andra som även vill forska utanför den rådande materiella världsbildens ramar. T ex tystades prof Kerstin Uvnäs-Mobergs healingforskning ner på Karolinska Institutet och hennes forskning stals och alternativmedicinsk forskning på Osher Centrum blev inget av. Det ansågs vara ej lämplig forskning av VoF. Varför sådan forskning tystas ner, som visar på ett icke-materiellt världsbildsparadigm har vi skrivit om i tidigare avsnitt.
Frågan är hur man kan få den etablerade vetenskapen (t ex Karolinska Institutet), att börja rucka lite på sin materiella inställning, så att början till samtal kan tas beträffande världsbildsparadigm och eventuell överlevnad efter döden? Nu accelererar ju också klimatförändringarna.
Är t ex världsbilden mekanistisk med orsak och verkan och med endast 3 rumsdimensioner (längd, bredd, höjd och en tidsdimension) enligt den Newtonska världsbilden med anor från 1600-talet som materialisterna, CSI och VoF stödjer? (För övrigt tror vi att Newton trodde på Gud, dvs på ytterligare ävenså en immateriell andlig dimension).
Eller är världsbilden 3-dimensionell och sekulär enligt Humanisternas proklamation, men där alla andliga och mysteriösa aspekter av verkligheten har uteslutits och förklarats vara vidskepelse eller hjärnspöken.
Eller är världsbilden multidimensionell med många fler, kanske 10-11 dimensioner, även dolda osynliga, (även andliga) världar och dimensioner enligt den ledande vetenskapliga forskningen idag, supersträngteorin, M-teori och kvantfysikens non-lokalitet och entanglement. Man har även lyckats genomföra teleportation och det talas också om parallella universa.
Kan en fri och öppen vetenskap enas om och fastställa vilket världsbildsparadigm, som idag är det troligaste och sannaste paradigmet utifrån all tillgänglig forskning, även forskning utanför mainstream science och en helhetssyn om hur världen, universum och människan däri är beskaffad?
Förhoppningsvis skulle vi då fortsättningsvis slippa materialisterna CSIs, VoFs och Humanisternas åsikts- och mobbingverksamhet och deras hot om att bli uthängda som pseudovetenskapare och förvillare, när man forskar utanför deras snäva sekulära materiella mekanistiska livsåskådnings- och världsbildsram och anser att materialisternas verklighetsuppfattning och världsbildssyn är fel!
Michio Kaku, teoretisk fysiker specialiserad på strängteorin
Skillnaden mellan materialisterna CSIs, VoFs och Humanisternas gamla tredimensionella materiella sekulära mekanistiska världsbildssyn och den moderna fysikens multidimensionella världsbildssyn handlar i grunden om själen och medvetandet och att det finns fler än tre dimensioner och tidsaspekten i universum.
Är människan bara en livlös maskin, en robot, där hjärnan skapar medvetandet i det lilla barnet och när hjärnan slutar fungera och kroppen dör så utplånas medvetandet helt och kvar finns bara en livlös maskin att skrota som en uttjänad bil, enligt materialisterna CSI, VoFs och Humanisternas materiella sekulära mekanistiska tredimensionella världsbilds syn?
Eller är människan en del av något större genom sin odödliga essens, sin själ och sitt medvetande, där själen och medvetandet fanns till före födelsen, det föds in i det lilla barnet, överlever döden och lever vidare i en annan dimension efter den materiella kroppens död, enligt den multidimensionella världsbildssynen med 10-11 dimensioner, inklusive dolda osynliga och andliga dimensioner?

Medvetandeforskning
Forskning kring nära-döden-upplevelser, ut-ur-kroppen-upplevelser, tidigare-liv-upplevelser tyder på att:
Människans medvetande och själ lever vidare efter kroppens död. Själen och medvetandet förflyttas till en annan dimension (genom tunneln i nära-döden-upplevelser). Själen och medvetandet kan återfödas till livet igen i en ny skapad liten människokropp (reinkarnation). Och människan kan ibland minnas sitt/sina tidigare liv (tidigare-liv-upplevelser). 
Människans medvetande och själ kan även ibland tillfälligt lämna sin fysiska kropp (nära-döden-upplevelser NDU, ut-ur-kroppen-upplevelser UKU, själsresor, trumresor, remote wieving)
Att materialisterna, CSI, VoF och Humanisterna är emot all sådan forskning och en sådan verklighets- och världsbildsuppfattning vet vi alla vid det här laget. Dessa välorganiserade sektliknande organisationer arbetar och propagerar för att en materiell/sekulär livsåskådning och världsbildssyn ska bli helt allenarådande i samhället. De kämpar propagandistiskt för ateism och mot andlighet och religion och har helt krasst proklamerat att alla upplevelser och fenomen som strider mot deras materiella världsbild är vidskepelse eller hjärnspöken.
(Fastän vi beskrivit detta tidigare genom det marxistiska förfarandet och begreppet Entrism, går det ändå inte att låta bli att undra varför? Varför är det så omöjligt för materialisterna CSI, VoF och Humanisterna att acceptera forskning som visar på att människans medvetande överlever döden och ev lever vidare på annan plats i universum?)
  
Den nya moderna fysiken.
Även här skiljer sig världsbildssynerna åt. Materialisterna, CSI, VoF och Humanisterna har en sekulär materialistisk, mekanistisk och 3-dimensionell syn på verkligheten i enlighet med Newtons världsbild med orsak och verkan från 1600-1700-talet. Detta skiljer sig starkt från etablerade spjutspetsforskares åsikter idag, som ser världsbilden som multidimensionell med 10-11 dimensioner och med kvantfysiska ögon med non-lokalitet och entanglement (sammanflätning), även experiment med teleportation har verifierats.
· Enligt materialisterna, CSI, VoF och Humanisterna är världen och universum materiellt och mekanistiskt med orsak och verkan och tre-dimensionellt med rumsdimensionerna längd, bredd, höjd samt en tidsaspekt.
· Enligt den multidimensionella världsbildshypotesen och strängteoretiska beräkningar är verkligheten, världen och universum multidimensionellt med 10-11 dimensioner, inklusive dolda osynliga dimensioner. Kanske finns det till och med fler universa. Multiversa? 
Detta accepterar inte materialisterna. De menar att detta inte är bevisat utan endast är en matematisk modell av verkligheten.
· Hur ska vi tolka den svårbegripliga kvantfysiken? Ett är i alla fall säkert. Kvantfysiken visar på en immateriell världsbild även om kvant komponenter används i snabba fysiska kvantdatorer. Kvantfysiken visar på non-lokalitet och entanglement (sammanflätning) även på långa avstånd. Sammanflätningen sker blixtsnabbt, vilket gör kvantdatorerna så oerhört effektiva och snabba. Se video 9 min.
· Vad vi förstått så har materialisterna CSI, VoF och Humanisterna accepterat kvantfysiken, men bara i det lilla, på den kvantfysiska nivån i mikrokosmos. Men har de nu accepterat något så immateriellt i det lilla, så har de ju egentligen också accepterat att deras materiella världsbild bevisats vara felaktig och borde fallit samman för länge sedan som ett korthus. Men likväl har den inte rasat ihop än. Hur kan det komma sig? Varför? Jo, de vägrar ändå ändra sin materiella världsbildssyn. De accepterar kvantfysiken, men bara i det lilla, i mikrokosmos. Inte i större perspektiv. De har inte förstått och accepterat än att kvantdatorerna i och med engtanglement raserat deras materiella världsbild. De accepterar att i grundfundamentet i mikrokosmos, i kvantsoppan finns bara energi och olika krafter och samma energi och krafter finns narturligtvis kvar nere i kvantsoppan även om du själv befinner dig högre upp i kedjan i makrokosmos. De accepterar inte att dessa krafter i det lilla, är den del av det stora i makrokosmos i den till synes materiella världen. Några materiella partiklar finns inte längst in i det lilla. Man kallar det elementarpartiklar, men detta är bara ett accepterat språkbruk. Allt på denna lilla nivå är egentligen små vibrerande ”icke materiella strängar” av energi och olika krafter, starka och svaga, som bygger upp allt i den till synes materiella världen.
· Astrofysik går framåt med racerfart. Vad säger dessa forskare om hur verkligheten ser ut?
Och hur är det med mörk materia och mörk energi?

Materialisternas, CSIs, VoFs och Humanisternas anda genomsyrar idag hela samhället.
Detta måste brytas och stoppas om vi ska återvinna ett fritt och demokratiskt samhälle, där också nya forskningsrön tas på allvar, diskuteras, undersöks och kontrolleras.
Folk ska inte behöva gå omkring och vara rädda för några fanatiska VoF-människor och Humanister, som tror de har rätt att terrorisera andra som har en annan åsikt än dem.
Vi har faktiskt åsikts-, religions- och livsåskådningsfrihet i Sverige. Vi lever i en demokrati, inte i en diktatur. Vi har lagar på att det är förbjudet att mobba. Så varför anmäler ingen kräken som mobbar? Vi har själva inte heller anmält dem, tyvärr. Vi känner flera personer som blivit utsatta för VoFs påtryckningar eller attacker, även nära vänner som inte vågar prata och publicera p g a VoF. De vågar inte, är rädda, ledsna, förtvivlade.
Ska det verkligen vara så? Ska ett samhälle tillåta att det är så? Är det ett sådant samhälle vi vill ha? Borde vi inte tillåtas stöta och blöta och vända på slanten och se hela bilden, inte bara titta på ena sidan, om vi ska komma framåt i forskningen och få kunskap om hur t ex världen och kosmos och människan däri är beskaffat? Även till exempel vad gäller UFO och liv efter döden.
Idag genomsyrar VoFs och Humanisternas anda hela samhället och vi börjar undra, efter vad vi uppdagat på KI, om inte forskarsamhället ibland beter sig lika ruttet mot andra, både etablerade och fria privata forskare, som VoF och Humanisterna gör mot dem och alla, som inte delar deras åsikter, deras materiella, sekulära, mekanistiska, tredimensionella världsbildsuppfattning och livsåskådning.
Vi menar att vi måste få bort dessa varbölder i samhället! Vi måste stå upp för och värna om vår åsikts-, religions- och livsåskådningsfrihet och forskningsfrihet och inte låta en hord av mobbare och åsiktsterrorister bestämma ordningen i samhället om vad som får sägas och forskas om i Sverige och världen. Denna hotande rörelse eller snarare sekt som tycker att de har rätt att bestämma över andra människor och hur verkligheten ser ut, är fascistisk och bör portförbjudas för sina åsikts-förtryckarmetoder och hängas ut till allmänt beskådande!
VoFs och Humanisternas härjningar och påtryckningar i samhället är otäckt. De har infiltrerat sig överallt i samhället. De är bra på att dupera folk med sina åsikter och genom att få åsikterna offentligt spridda och oemotsagda genom våra radio- och TV-kanaler, utgör de en verklig fara för demokratin. Vi får akta oss så vi inte hamnar i Stalins och Hitlers anda. Snart kräver de väl också att alla våra kyrkor ska förbjudas som i Stalins Ryssland och försöker inrätta förintelseläger som i Hitlers Tyskland för folk som tänker och forskar om sådant som strider mot deras materiella livsåskådning och världsbildsuppfattning. Hitler lyckades ju också mobilisera sina anhängare till krig, arbets- och förintelseläger. I maj 2015 firas 70-årsdagen av krigsslutet av andra världskriget. Låt inte ett sådant krig hända igen i världen. Religiös extremism är farligt, även om de kallar sig sekulärt materiellt religiösa.
Uppmaning till alla
Medmänniskor, forskare, politiker, mediafolk med flera! Om alla vi som värnar om ett demokratiskt samhälle med åsikts-, religions- och livsåskådningsfrihet hjälps åt och ställer upp och skyddar varandra och alla dem som utsätts för CSIs, VoFs och Humanisternas hot, mobbing och trakasserier, så borde vi tillsammans kunna få bort dessa åsikts-terrororganisationer i samhället och hot mot demokratin, innan det är för sent! (I Agenda den 11 januari 2015 uttalade sig Mona Sahlin, regeringens utredare mot våldsbejakande terrorism att: ”Ingen har rätt att förtrycka i religionens namn”. Och detta borde väl även gälla för de sekulära religionsförtryckarna CSI, VoF och Humanisterna).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar