måndag 11 maj 2015

Del 18. Vi ska nu för ett kort ögonblick återvända till "brottsplatsen" på Karolinska Institutet (KI) och Osher Centrum, där VoF ställde till med sådan oreda.

I VoF-trollens spår i Humanismens tecken
En granskande artikelserie i 20 delar
Av Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt
”Vi drar fram trollen i ljuset”

Vi ska nu för ett kort ögonblick återvända till "brottsplatsen" på Karolinska Institutet (KI) och Osher Centrum, där VoF ställde till med sådan oreda.
Så, hur gick det då för KI?
Lät sig rektor Harriet Wallberg-Henriksson och professor Martin Ingvar på KI skrämmas och ”tvingas” av VoF att inte forska inom alternativmedicin?
Ja, med största sannolikhet tror vi det var så enligt vår research.
De ändrade målsättningen för Osher Centrum för att VoF inte skulle utse dem till ”omdiskuterade och ifrågasatta personer” och få VoFs mobbingpris som ”Årets förvillare” och därmed riskera både sitt eget, men även Karolinska Institutets trovärdighet. Skulle de haft kvar Oshers Centrums gamla målsättning och skapat ett Centrum i Sverige för vetenskaplig forskning kring alternativmedicin, riskerade de att deras eget, men därmed också hela Karolinska Institutets anseende var hotat på grund av att få VoFs mobbingpris som ”Årets förvillare”.
Alltså ändrade de målsättningen för Osher Centrum, som vi beskrivit i ett tidigare avsnitt.
Lurade och mutade KI och Osher Centrum sina donatorer Barbro och Bernard Osher till tystnad med fina titlar för att dölja KI:s bedrägliga förfarande för dem, dvs att KI och Osher Centrum inte alls forskar inom alternativmedicin enligt donatorernas intentioner?

Professor Martin Ingvar på KI:s Osher Centrum lät sig sannolikt skrämmas och ”tvingas” av VoFs hot och ändrade målsättningen för Osher Centrum för att VoF inte skulle utse honom till ”omdiskuterad och ifrågasatt person” och få VoFs mobbingpris som ”Årets förvillare”.

Vad vi förstår från KI:s egen hemsida så har KI och Martin Ingvar ändrat och formulerat om Intentionen i Oshers ursprungliga donationsavtal, så att Ingvars egna sedan tidigare redan pågående placebostudier ska passa in, långt bort från det ursprungliga alternativmedicinska donationsavtalet. Länk här till hemsidan samt kopia av hemsidan sist här inunder som PDF, utifall att den skulle försvinna från webben.

KI och Osher Centrum med Martin Ingvar i spetsen har istället, sannolikt helt medvetet pga VoFs hot, förhindrat alternativmedicinsk forskning genom att ta emot och lägga beslag på donationen på 43 miljoner, men inte levererat och öppet redovisat någon som helst relevant forskning och resultat överhuvud taget inom det alternativmedicinska området. Det enda Martin Ingvar presterat, vad vi förstått, är egna sedan tidigare redan pågående studier om smärta, nocebo och placeboeffekter.

Anmärkningsvärt är att KI i augusti 2014 utnämnde Barbro Osher till hedersprofessor vid KI (därför hon skänkte 43 miljoner kronor till KI) och för hennes insatser inom integrativ medicin.
Är det så att KI ger Barbro Osher professors titel hösten 2014 istället för avtalad, men icke utförd, forskning inom alternativmedicin enligt donationsavtalet?
Istället för avtalad, men ej genomförd alternativmedicinsk forskning i Sverige får Osher alltså en dyrköpt doktorshatt och professorstitel för 43 miljoner kronor.
Anmärkningsvärt, därför att det tilldelas erkännande fastän KI själv inte gjort något som helst framgångsrikt forskningsresultat inom det alternativa området.
Barbro Osher fick 2014 också titeln honorär generalkonsul vid Sveriges generalkonsulat i San Fransisco av regeringen.
2010 utsågs hon och hennes man Bernard Osher Barbro Osher till medicine hedersdoktorer vid Karolinska Institutet med motiveringen: ”… för att uppmärksamma hennes engagemang och betydande insatser för att främja kultur och forskning”.

I god tro har donatorerna naturligtvis trott att KI och Osher Centrum inte luras och ljuger för dem. Det är svårt att tro att de skulle ge bort 43 miljoner bara för att få en doktorshatt och professorstitel.

Se även Channie Wests brev till Barbro och Bernard Osher från 28 januari 2007 om forskningen på KI, men som hon aldrig skickade.
(Länk till brev)

Vi anser, liksom Channie West i sitt ej skickade brev till donatorerna Barbro och Bernard Osher, att dessa donatorer bör informeras, få veta och förstå hur KI och Martin Ingvar, chef för Osher Centrum har manipulerat, lurat och vilsefört dem, liksom alla oss andra intresserade av alternativmedicin, genom att KI medvetet struntat i att följa donatorernas fina intentioner för Osher Centrum för integrativ medicin att starta ett centrum för alternativmedicinsk forskning i Sverige.

Av de sex avtalade punkterna i donationsavtalet har KI och professor Martin Ingvar brutit mot alla av punkterna utom en enligt nedan.

Punkt 2. Han har inte redovisat årligen hur projekten utvecklas. Överhuvudtaget så har inga projekt redovisats vad vi kunnat utröna, annat än hans egen sedan tidigare redan pågående forskning inom smärta, placebo och nocebo vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap på KI
Punkt 4. Inget av tre-stegs programmen enligt A), B) och C) har följts.
Punkt 5. Enligt avtalet ska de donerade medlen enbart användas inom Osher Centrum. Men här har Martin Ingvar använt donationspengarna till sin egen sedan tidigare redan pågående forskning på KI inom smärta, placebo och nocebo vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap vad vi förstått, men under Osher Centrums namn.
Punkt 6. Samma som ovan. Martin Ingvar har inte skapat någon egen profil för Osher Centrum gentemot övriga aktiviteter på Karolinska, utan har istället införlivat donationspengarna för sin egen sedan tidigare redan pågående forskning på KI inom smärta, placebo och nocebo vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap. Inte heller har han utvecklat något samarbete som önskades mellan Oshercentren på Karolinska, Harvard och i San Francisco vad vi kunnat utröna.

Den enda punkten han följt i avtalet är egentligen punkt 1, att ta emot donationspengarna.

Punkt 3 att namnet ska vara Osher Centrum för integrativ medicin har följts, men blir tveksamt eftersom Ingvar lagt till ”Integrativ medicin, Klinisk neurovetenskap” inne i texten och Osher Centrum dessutom förvaltas av Institutionen för Klinisk Neurovetenskap där Ingvar själv är professor och överläkare och har sin egen forskargrupp. Dvs Martin Ingvar döljer att han själv övertagit donationspengarna till sin egen sedan tidigare pågående forskning vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap på KI, men han forskar med samma nu men under Osher centrums namn med tillägg, Integrativ medicin, Klinisk Neurovetenskap. Osher Centrum har alltså ingen egen profil som donationsavtalet stipulerade.

Hela denna hantering av Oshers donation är skandalös!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar