lördag 23 maj 2015

Sammanfattning av artikelserien, I VoF-trollens spår, i Humanismens tecken

I VoF-trollens spår, i Humanismens tecken
En granskande artikelserie i 20 delar
Av Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt
”Vi drar fram trollen i ljuset”

Sammanfattning


När vi, Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt börjar fördjupa oss i healern Channie Wests material från den statistiskt säkerställda healing forskningen som stals på Karolinska Institutet så upptäcke vi en härva av intriger som i en detektivroman. Svaret skakar om oss och får långtgående konsekvenser inte bara för forskningen i Sverige. 
Vi finner att två små sekter med bas i USA i lönndom styr forskningen, media, politiker, ja hela samhället genom att styra världsbildssynen. På så sätt lägger de en ram för vad som är verkligt och vad som kan forskas i. De styr forskarna genom att hota att hänga ut dem som pseudovetenskapare om de inte håller sig inom ramen för en materialistisk världsbildssyn. Via stölden på Karolinska Institutet och artiklar av Börje Peratt, Newsvoice och andra kritiker till skeptikerrörelsen uppdagade vi denna styrning.

Hur kan detta vara möjligt, att två sekter med bas i USA kan styra svensk forskning och försöka bestämma världsbilden i Sverige och varför?

Jo, därför att den gamla materiella världsbilden håller på att krackelera och detta vill de styrande och storkapitalet i världen förhindra med dessa sekters hjälp.
Vi befinner oss nu i ett paradigmskifte då den gamla vetenskapliga materiella världsbilden håller på att förändras genom kvantfysikens och strängteorins upptäckter. Den gamla trygga mekaniska världsbilden håller på att upplösas till en multidimensionell världsbild. I den gamla trygga världen fanns tre dimensioner, ett universum och tiden flöt fram likt en ström i jämn takt. Världen var som ett mekaniskt urverk, visste man bara hur kugghjulen fungerade så kunde man räkna ut hur urverket fungerade, vi hade kontroll på världen och den var trygg. Människan var en maskin med en dator i huvudet, visste man hur datorn fungerade så kunde man förklara själen och medvetandet som ett program i datorn. Religionen finns kvar i vår historia och kultur, men har idag i stort sett spelat ut sin roll som maktcentra. Kyrkan tar nu hand om dop och begravningar, många är troende men antalet har minskat något.

Paradigmskiftet närmar sig

Men så kom ett hot i denna trygga värld, fenomen som kallas övernaturliga, som alltid funnits i folkloren, har det nu forskats om i över 100 år. Forskningen visar att det existerar ett liv efter döden och att det är möjligt att återfödas och minnas tidigare liv. Det tycks som om medvetandet direkt kan påverka materien i psykokinesi experiment gjorda i laboratorier. En del människor tycks även kunna se in i framtiden och att det är möjligt att bota sjukdomar med healing.
Medvetandet är det centrala i den nya världsbilden och materien sekundär, den formar sig efter medvetandet. Paradigmskiftet består alltså av att människan är en andlig varelse i en fysisk kropp i en andlig multidimensionell värld.

En ny fysik


I den ”nya fysiken” kvantfysik och strängteori upplöses tid och rum, tiden kan gå baklänges eller framlänges. Det kan finnas ett oändligt antal universa, i strängteorin finns det 11 dimensioner, inga partiklar allt är bara energi, ja, hela universum kan vara ett hologram och denna fysiska värld en projektion av ett spel. Man kommer snuddande nära Gudsbegreppet och religionen.

New age rörelsens och nyaandlighetens frammarsch och en ny förståelse för världen

New age och alternativ rörelsen växte fram i slutet på 1960-talet och kom med en ny andlighet som anammade den nya fysiken och kombinerade den med gammal religion, meditation och filosofi. De såg likheterna i den nya fysikens världsbild och mystiken i den gamla religionen. En ny värdenorm och mening med livet börjar växa fram, den tar avstånd från materialismen och framhäver medvetandets utveckling. Du kunde själv bli mystiker och komma i kontakt med Gud och behövde inte prästerna i den gamla religionen som skulle förmedla Guds bud och straff. Även en miljömedvetenhet växer fram när man ser den besjälade naturen.

En ny alternativ medicin


Ett nytt sätt att se på hälsa och botande dyker upp, meditation kan hålla folk friska, healing kan bota sjukdomar och alternativa mediciner som fungerar utan kemi går att köpa via hälsokost butiker, samtidigt kommer mer och mer rapporter om skadeverkningar från den gamla skolmedicinen.


Allt detta hotade den etablerade materiella världsbilden och skakade om etablissemanget. För det materialistiska samhället och storfinansen i världen var det här för mycket, de måste slå tillbaka.

Företagen vill ha köpare av sina varor, inte New Age folk som inte ville vara konsumenter utan sökte andlig utveckling.
Läkemedelsindustrin vill att vi skall vara beroende av deras piller, inte folk som tar alternativa läkemedel utanför deras kontroll.
Politiker vill inte att nya ledare träder fram med helt andra värderingar och gör dem arbetslösa.
Präster vill vara religiösa ledare som förmedlar Guds bud, inte att du själv får egen kontakt med högre väsen.
Massmedia vill styra din världsbild och värderingar. De vill inte att vi tänker själva och stänger av TV;n och inte köper tidningar. De har sin inkomst på reklam för varor och tjänster, utan läsare ingen tidning.
Bankerna och de rika makthavarna som äger det mesta i världen vill fortsätta att äga hela världen, inte nya värderingar som tar deras makt.
Den gamla samhällsordningen måste bestå och människorna måste vara kvar i ett konsumtions samhälle. Den nya världsbilden med andlig utveckling och medvetandet i centrum utgör ett stort hot mot den etablerade makten.

Filosofen Paul Kurtz filosofiska och politiska idéer i USA i blev lösningen för att kunna behålla den gamla samhällsordningen i världen.

1976 startade Paul Kurtz en sektliknande, militärlikt uppbyggd internationell organisation i världen med säte i USA, CSICOP (Commitee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal), numera förkortat CSI och han var även grundare av Council for Secular Humanism.
I det första manifestet talade han om en ny "religion", en ny ateistisk vetenskapsreligion som skulle ersätta de gamla religionerna, en sekulär humanism som inte baserades på övernaturliga uppenbarelser ”mystik” och kontakt med Gud.
En utvald kärna av vetenskapsmän skulle bevisa att det inte fanns några mystiska och övernaturliga upplevelser. På så sätt kunde han motarbeta New age och religionerna och den forskning som visade på paranormala fenomen.
Genom att vetenskapligt bevisa orimligheterna i de tusenåriga gamla skrifterna kunde han även få bort de gamla religionerna och ersätta dem med sekulär humanism.

Vi skulle då istället få en utvald forskarelit som Gudar och som visade oss vägen.
De nya prästerna vetenskapsmännen skulle styra samhället med logik och sunt förnuft inte av religion och mystik. Deras budskap är ”människan är en intelligent maskin inte en andlig varelse”.
I det första manifestet fanns även med att sterilisera människor så de inte skulle föra dåliga arvsanlag vidare. Man ville avla fram en bättre människoras, denna passus har tagits bort idag då den anses stötande, men man har istället framkastat idéer på manipulation med medicin och DNA för att förbättra människorasen. Detta synsätt ligger helt i linje med materialisternas synsätt att människan är en maskin och saknar en andlig själ.

VoF och Humanisterna i Sverige

1982 startade filosofen Sven-Ove Hansson i Sverige en underavdelning till CSI i USA, kända som VoF ”Vetenskap och Folkbildning” som skulle agera som självutnämnda vetenskapspoliser och försvara den gamla vetenskapliga materiella världsbilden. 1979 startades det human etiska förbundet som senare bytte namn till sekulära Humanister som ville införa en ateistisk religion under Sturmarks regi. Dessa två syster organisationer skulle styra om Sverige till en materiell världsbildssyn genom att infiltrera hela samhället i enlighet med CSI;s riktlinjer.
VoF (Vetenskap och Folkbildning), skapade en grupp utvalda vetenskapsmän och medlemmar med den rätta ”tron” som kallade sig för skeptiker som vaktade forsknings-instutionerna så att ingen pseudovetenskap genomfördes på dessa. De styr forskarna genom att hänga ut dem som pseudovetenskapare (falsk vetenskap) om de inte håller sig inom ramen för en materialistisk världsbildssyn. VoF stoppade alla försök till sådan forskning genom att forskaren hotades med att hängas ut som pseudovetenskapare om resultat erhölls som visade att tex healing fungerade. I prof Uvnäs-Mobergs fall stals den signifikanta healing forskningen och hon hotades till tystnad. Prof Martin Ingvar belönades/tillskansade sig hela Osher donationen på 43 milj kr till Osher Centrum och påstod lögnaktigt att alternativ medicinska effekter bara är placebo, utan att ha överhuvudtaget ha forskat inom det alternativ medicinska området.
Förbundet Humanisterna (syster organisationen till VoF) skulle skapa en ateistisk religion, växa och ta över ritualerna från kyrkan. Humanisterna arbetade mycket professionellt med reklambyråer och kändisar, mejslade fram budskapen på kurser, så budskapet skulle gå fram till folket. Det lyckades, alla vet idag vem humanisten Sturmark är.

Hur kunde detta praktiskt gå till?

Alla som arbetar med opinionsbildning vet att människan är ”programmerad av sin världsbild” som utgör den referensram som alla val utgår ifrån. Den är också samhällets kitt. Referensramen bestämmer hur vi ser och skall tolka verkligheten och är vår världsbild.
Världsbilden är som hypnos, du ser verkligheten som hypnotisören vill att du skall se den. Det är som kejsarens nya kläder, det är bara barnet som inte är i hypnos som ser verkligheten.
För att lyckas med opinionsförändringen till ett materialistiskt synsätt behövs massmedia som sätter dagordningen och presenterar deras materiella världsbild i det offentliga rummet. Deras livssyn måste verka logisk och får inte vara stötande och de presenterar vidskepelsens utbredning som en av samhällets stora faror, vilket då vetenskapen i deras tappning kan råda bot på genom att de lögnaktigt säger sig undersökt påståenden om det övernaturliga och inte funnit något bevis för detta.
Därför ser man nästan alltid Vof och humanisternas representanter i debatter i radio och TV där de kritiserar kyrkan, religionen och New age men försvarar exempelvis läkemedelsindustrin. Allt de presenterar är noga regisserat av reklambyråer och opinionsbildare.
Massmedia är en del i denna hypnos av folket och ägs av ett fåtal ägare som gärna bjuder in och stöttar skeptikerna. Ägarna och politikerna vill att vi skall vara goda konsumenter och vårt livsmål skall vara materialistiskt, vilket sammanfaller med skeptikernas världsbild.

Den nya världsbildens folk ”New age” är inte inbjudna till massmedia

Den nya andliga världsbildens folk måste hållas borta från massmedia och man ser noga till att det är omöjligt att få gehör för nya vetenskapliga tankar och ett nytt paradigm i massmedia.
New age synsätt gillas inte, vetenskapliga avvikande åsikter hörs sällan i massmedia. Men ibland inbjuds medier som talar med andar, de utgör inget hot mot vetenskapssamhället.  

Det fria ordet på webben och webbmilisen

Skeptikerna har löst problemet med webben på så sätt att en webbmilis har skapats som bevakar webben och den offentliga debatten. Dessa får i uppgift att under falska namn mobba runt på facebook och på hemsidors kommentarsfält för att sprida skeptikernas budskap. Man gör ofta stora gemensamma attacker mot enskilda mål gärna kombinerade med tidningsartiklar. Det har hänt att hemsidor hackas och länkas om till deras egna skeptiker hemsidor. De har till och med utvecklat en kommentars robot som kan fylla upp kommentarsfälten på sidor de vill stoppa.

Wikipedia trollen

Uppslagsverket Wikipedia är helt dominerande idag när det gäller kunskapsinhämtning. Där finns en strategi att ändra information av innehållet på sidor som de inte gillar. Forskare smutskastas och falska uppgifterna sprids på sidan som sedan blir låst för korrigeringar. Detta webbkrig gör att massmedia och den vanliga medborgaren som tar sin information från Wikipedia får felaktig information. Så här fortsätter kriget om världsbilden med nya turer på webben och i massmedia.

Hur kan det komma sig att medlemmarna i VoF och Humanisterna inte protesterar mot detta mobberi?

Som i alla sekter ser ledaren till så att anhängarna upplever att de är ”riddare” som skall försvara Sverige mot hoten från ”vidskepligheten”, New age, kyrkan och alternativa läkemedel och målar upp en bild att den nya andliga världsbilden är farlig och medför ett vetenskapsfientligt Sverige som riskerar att bli ett u-land utan teknisk utveckling, där människor tror på skrock och dör i vanliga sjukdomar om inte skolmedicinen får fixa det.

Med ett sådant hot kommer medlemmarna ”riddarna” att känna att de gör en stor insats när de mobbar på webben. De blir uppskattade av sektledarna och känner att de gör rätt. Normal etik och moral som skulle hindra dem från detta mobbande av oliktänkande suddas ut.
Att det är storföretagen och makteliten som skapat och stöttar denna organisation vet nog knappast medlemmarna om och vill de nog inte tro. De tror att de räddar Sverige från undergången.

Konspirationsteorier

När vi började undersöka varför healingforskningen stals från Karolinska Institutet trodde vi aldrig att vi skulle hamna i konspirationsteori facket, men efter ett halvårs undersökningar och kartläggning av både skeptiker sidor och antiskeptiker sidor på webben kan vi inte se annat än att detta verkar riktigt.

Valet av världsbild påverkar framtiden

Newage folket säger vi står inför en stor förändring av samhället, en dimensionsförändring, en ny andlig medvetenhet och en ny andlig vetenskap skall komma.
Det är den striden som vi nu ser, om människornas världsbild.
Vägvalet står mellan de gamla makthavarnas materiella världsbild och den nya andliga multidimensionella världsbilden. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar