söndag 12 april 2015

Del 13. Vi blev själva utpekade att bedriva pseudovetenskap

I VoF-trollens spår i Humanismens tecken
En granskande artikelserie i 20 delar
Av Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt
”Vi drar fram trollen i ljuset”

Vi blev själva utpekade att bedriva pseudovetenskap för många år sedan på grund av våra föredrag och hemsidor, våra bok- och videodokumentärer, som vi producerat och gett ut själva på eget förlag.


Vi blev utpekade på grund av att vi arbetar för världsbildsförändring och ett paradigmskifte från den officiella sekulära materiella världsbildssynen till en ny multidimensionell världsbildsmodell enligt forskningens senaste rön. Men också på grund av att vi beskrivit empiriska forskningsresultat, som privatforskare runt om i världen kommit fram till inom EVP (Electronic Voice Phenomena) och ITK (Instrumentell Transkommunikation, dvs teknisk kontakt med ”Andra Sidan”) samt egen forskning kring UFO-kontaktpersoner, UFO-observationer och UFO-landningsplatser. Dessa två områden, ITK och UFO, är vårt specialintresse vid sidan om att arbeta för en världsbildsförändring, dvs för ett paradigmskifte till en ny multidimensionell världsbildssyn, långt bort från den, enligt vår åsikt, felaktiga materiella världsbildssynen.

Det var sensationella uppgifter vi kom fram till i dessa två undersökningar, som resulterade i två bok- och videodokumentärer, ”TV-kontakt med Andra Sidan” och ”Närkontakt med UFO”. ITK- forskningen antyder att vi fortsätter leva i en annan dimension när vi dör och att kommunikation är möjlig mellan våra respektive livsdimensioner och existensplan.

Våra undersökningar av platser, där folk sett UFO i luften eller landat på marken, gav koppling till hela universum och kosmos och forskare som Einstein, Hawking och Brian Greene. Sådana platser är sannolikt portar till, typ maskhål, tunnlar i rymden. Genvägar, som skulle förklara hur UFO kan ta sig hit trots de enorma avstånden i universum. 


Vi har lokaliserat och undersökt sådana platser och dimensionsportar framförallt i Stockholmsområdet och i Jämtland, där folk sett UFO och UFO-landningar. Dock har vi inte tillräckliga data och matematiska kunskaper för att göra matematiska beräkningar om tunnlarna i rymden som mynnar ut på platser t ex här på Jorden. Men vi kan verifiera att sådana platser/dimensionsportar verkligen existerar, både genom 1) observation och kännetecken hur platserna ser ut i naturen, 2) vi har med tekniskt mätinstrument mätt upp när platserna har tunnelförbindelse ut i rymden samt 3) vi har fått bekräftat att personer sett UFOs på sådana platser eller andra konstiga upplevelser, t.ex andeväsen eller småfolk. Dessa platser kallas sex-punkts-system, en slags Stargates-portaler, som är portar till andra världar och dimensioner enligt vår UFO-kontaktperson Channie West. Ofta benämner vi dem bara magiska platser. Världen är full av magiska platser. För mer information se vår hemsida om magiska platser, www.magicalspots.se
Vi har presenterat vårt material i två bok- och videodokumentärer och helt gratis på våra hemsidor, så intresserade själva kan undersöka och kontrollera det vi kommit fram till och fortsätta utforskandet av magiska platser.

Detta gillades inte av VoF-troll, utan vi blev utpekade att bedriva pseudovetenskap. 

Vi minns idag inte vem det var som skrev och utpekade oss på nätet, men det spelar heller ingen roll, för ofta skriver de ändå under synonym när de angriper någon. Om vi minns rätt så var det sex-punkts-systemen de opponerade sig mot. Enligt den materiella sekulära världsbildens trosfränder och anhängare som CSI, VoF och Förbundet Humanisterna finns varken UFOs eller liv efter döden. Alltså bedriver vi pseudovetenskap.

Allt som strider mot VoFs och Humanisternas materiella sekulära världsbilds- och livsåskådningsram är bannlyst från forskning, precis som det var på Newtons tid, men då stod kriget mellan vetenskapen och kyrkan. Nu står kriget mellan den materiella sekulära världsbildens anhängare, med CSI, VoF och Humanisterna som skällhundar i spetsen och alla vi andra, utpekade eller ej, som anser att den materiella världsbilden är felaktig och vill forska även om sådant som ligger utanför den materiella sekulära världsbildens ramar och paradigm. Men då anses detta vara pseudovetenskap eller ej forskningsbart.

Men hur ska ny kunskap och forskning komma framåt om verklighetens natur, om inget nytt under solen får undersökas, redovisas och försökas finna acceptans för efter noggranna undersökningar och kontroller? 

Hur ska man komma vidare och vinna förståelse, om man finner nya evidens för hur världen och naturen är beskaffad, om man inte grundforskar, samlar fakta, indicier och samband som vi gjort och redovisat? Man känner sig onekligen kränkt och nedvärderad och det känns tråkigt när man inte tas på allvar för sina upptäckter, även om upptäckterna är exceptionella, utan man förlöjligas och blir utnämnd till att bedriva pseudovetenskap. Men det värsta var att deras påhopp på oss medförde att andra medmänniskor misstrodde våra undersökningar och forskningsresultat eftersom vi blev utpekade att bedriva pseudovetenskap och vi fick fortsätta våra utforskningar i motvind.

Men det är ju exakt så som CSI, VoF och Humanisterna agerar. Att svärta ner sina meningsmotståndare och förhindra utveckling och nytänkande som strider mot deras materiella sekulära världsbildsram. Och vi är onekligen deras motståndare till 100%. Vi försöker med våra produktioner och våra hemsidor och skrivningar att slå hål på den materiella sekulära tredimensionella världsbilden som fått fäste och satt sina klor nästan överallt i samhället. Vi menar att den är gravt felaktig, vilket vi även anser att modern spjutspetsforskning inom våra universitet och andra forskningsinrättningar visar, t.ex inom nya fysiken och medvetandeforskningen.

Men tyvärr har all forskning, även universitets- och högskoleforskning, t ex strängteorins 10-11 dimensioner, som faller utanför CSIs, VoFs och Humanisternas sekulära, materiella, livsåskådnings- och världsbildsram, samma svårigheter att nå ut i världen och vinna acceptans, som vi privatforskare har att nå ut, t.ex med våra upptäckter om tunnlar i rymden som ansluter till magiska platser på Jorden.

Kommunikationsforskaren Per Anders Forstorp vid KTH beskriver i sin studie ”Makten över folkvettet” (2011) VoF så här:
Citat: ”Det som är karaktäristiskt för VoF är således inte endast att de ägnar sig åt tveksamma avgränsningar, utan snarare det fientliga, moraliserande och raljanta tonfallet, det entydiga försvaret för den etablerade [natur]vetenskapen, monopoliseringen av kunskapsinhämtningens metoder och intoleransen mot alternativa sätt att erhålla kunskap”. VoF har en slags militärliknande struktur och uppbyggnad.” (PA Forstorp). Slut citat.

Ska dessa mobbing-, åsikts- och världsbilds-förtryckarpoliser och sekter som CSI, VoF och Förbundet Humanisterna, med sin materialistiskt sekulärt troende livsåskådning och världsbildssyn, tillåtas få fortsätta hota oliktänkande till tystnad och tillåtas få fortsätta hindra att ny kunskap och forskning får komma fram. Ska de tillåtas få fortsätta stoppa forskning som visar på en ny verklighetsuppfattning och världsbildssyn, en ny multidimensionell världsbild, ett nytt världsbilds paradigm?

Nej, nu förklarar vi, Eva och Tony, revolt och ska försöka bilda opinion dels mot CSI, VoF och Humanisternas mobbing-, hot-, och åsikts-förtryckarmetoder, men också mot deras materiella världsbild, som vi anser är gravt felaktig, men som tyvärr tycks genomsyra en stor del av det officiella samhället idag. 


Det blir som ”Davids (och folkets hoppas vi) kamp mot Goliat”. 


Kamp för en ny multidimensionell världsbildssyn med även osynliga och dolda (andliga) dimensioner och kamp mot CSI, VoF och Humanisternas materiella sekulära verklighetsuppfattning och världsbildssyn och mot deras fula åsikts-förtryckarmetoder med hot, trakasserier och mycket otrevliga webbmilis, som anser sig ha rätt att mobba alla oliktänkande och skriva kränkande på webben till personer som utrycker en annan åsikt än deras.
Vi måste få stopp på VoF-trollens och Humanisternas härjningar så Sverige återigen blir ett fritt land att leva i och medborgarna återfår full åsikts-, yttrandefrihet och frihet att forska utan att VoF-trollen jagar och hänger ut folk till allmänt beskådande som ”Årets förvillare”. Eller för att statuera exempel utpekar dig att bedriva pseudovetenskap enligt VoFs åsikt, med avsikt att skämma ut dig och skrämma dig och andra till tystnad, om du inte lyder dem eller delar deras materiella sekulära verklighetssyn.
Men tyvärr är det nog ganska mycket jobb kvar för att nå ett paradigmskifte till en ny multidimensionell världsbildssyn med även osynliga och dolda (andliga) dimensioner. Materialisterna, CSI, VoF, Humanisterna och deras ”guruforskare” vägrar hårdnackat acceptera verifierad forskning som strider mot deras materiella sekulära världsbild, t ex att medvetandet överlever kroppens död, utan anser att inget sådant är bevisat eller att det är vidskepelse eller pseudovetenskap.

”Dra fram trollen i ljuset så försvinner de” heter det i ordspråket.
Förmodligen vet allmänheten knappast ens om att dessa VoF-troll finns, men i forskarsamhället och i journalist- och mediakåren finns en viss rädsla för trollen på grund av deras självutnämnda roll som vetenskapspoliser, som ibland hotar forskare eller mediafolk om han/hon forskar eller publicerar något som strider mot den materiella naturvetenskapliga världsbilden. Trollen upplevs som mycket jobbiga för dem som drabbas av dem. Varför dessa högutbildade ledare inom VoF bedriver sådan otrevlig mobbingverksamhet mot sina medmänniskor, kollegor och de med andra verklighetsuppfattningar är lite svårt att förstå, men vi har försökt förklara deras avsikter i tidigare avsnitt.
Om vi som vet om trollen, hjälps åt att dra fram dem i ljuset till offentlig kännedom, så tror vi hela samhället kommer att reagera positivt och hjälper till att städa bort dem. Så att därmed en sann, riktig och komplett bild av vår gemensamma verklighet, en ny multidimensionell världsbild med även osynliga och dolda (andliga) dimensioner kan börja spira. 
Är du med oss?


Del 12. Så här är planen för CSI, VoF och Humanisterna för att utplåna andligheten och införa vetenskapsreligion

I VoF-trollens spår i Humanismens tecken
En granskande artikelserie i 20 delar
Av Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt”Vi drar fram trollen i ljuset”

Sekulär fundamentalism

CSIs, VoFs och de sekulära Humanisternas dagordning och plan för oss människor.

Att CSI, VoF och Humanisterna har en dagordning för oss övriga har framgått för oss. Den har utarbetats centralt i USA av tankesmedjor och lärs ut på kurser och seminarier. Men vad är det de har tänkt?
Egentligen är det en gammal marxistisk teori. Naturen är det primära, inte Gud. Människan inbillar sig bara att det finns en gud.
Planen är ett sekulärt samhälle och ”den befriade människan”, fri från tron på högre makter.
Vad är sekulärt? Man vill att staten skall vara strikt materiellt vetenskaplig, men tillåter var och en att ha sin egen tro enligt ledarnas egen information. Dvs staten blir en materialistisk vetenskapsreligion. Filosofen Karl Marx som har inspirerat rörelsen när den startade, var också antireligiös och tyckte att människan bara inbillar sig att det finns en gud. Det fanns också en kamp hos honom mot religionen och andligheten och framhävande av vetenskap, som verkar inspirera medlemmarna även idag. Man ser en kamp, där det ena lägret segrar och utplånar det andra lägret. Är dessa marxistiska tankegångar också idag grunden för VoF och dagens Humanisters kamp mot andligheten?

Hur är planen hos CSI, VoF och Humanisterna för att lyckas utplåna andligheten och införa vetenskapstro?

Man börjar med att försöka inbilla politiker och massmedia att Sverige är sekulärt. Vilket bara var fjärde innevånare är. Då ingen kontrollerar uppgifter så sväljer de bytet. Detta ger tillgång till TV soffor och egna TV program, av rättviseskäl. Kyrkan och religionen har redan sina program i TV. Det skall vara balans i utbudet.
 Där startas en kampanj, som visar alla tillkortakommanden i religionen. Vilket ger sken av att humanismen genom vetenskap räddar mänskligheten från de faror som finns hos religionerna och tron. Politiker vill inte framstå som att de tror på det övernaturliga och religionen, att de är ”dumma i huvudet” utan de följer med och protesterar inte, då vetenskap är bra.
 Man har nu ”grönt kort” för att förfölja religiösa organisationer och försöka få bort de ”skadliga” religionerna. Man tar även itu med andra yttringar som inte passar, med slagord som, ”Gud finns nog inte”, ”vidskepligheten breder ut sig”, vi måste göra något för att rädda barnen, de tror på vidskepelse, det övernaturliga och konspirationsteorier.
Man vill avskaffa stöd till kyrkor, omedelbart upphöra med all religionsforskning och lägga ner dessa institutioner vid våra universitet. Man kräver att man bör slippa skolavslutningar i kyrkan, man startar egna religiösa möten av sekulär art och vill att kommunen ska hålla med lokaler till detta.
Nu tar man till egna vetenskapsmän som visar på att det övernaturliga är omöjligt. Egna utvalda vetenskapsmän är en internationell stab som stöder deras teorier. Debatter om vidskepelse och övertro, vad är ”sann vetenskap” är viktiga. Ingen vanlig vetenskapsman vill bli utpekad som pseudovetenskapare och ligger därför lågt och gör inte motstånd mot dessa experters påståenden. 
Spelplanen är klar, man dominerar. Alla gillar vetenskap. Nu är det bara att köra på med kampanjer mot alternativa läkemedel och metoder. Tex healing och andra New Age metoder bör förbjudas då det strider mot CSI, VoFs och Humanisternas materiella sekulära världsbild och hotar patienternas hälsa enligt de egna experterna. De vill inte heller se ett hot mot den materiella läkevårdens världsbild och piller försäljning. Den engelska grenen av humanisterna har tagit emot stora pengabidrag av läkemedelsföretag för att förfölja Homeopati. Huvudfienden för CSI, VoF och Humanisterna är New Age, nyandligheten och själen.
Det gäller nu att visa att människan är en maskin utan själ. Man satsar på information om Dawkins evolutionsteori, där det inte finns någon mening med livet och att Gud inte finns.
Nu tar de sista steget. Utan mening med livet, utan Gud, utan själen och utan de gamla etik och moralreglerna går det att skapa nya etik och moralregler och fritt manipulera människorna, som nu nästan kan liknas vid robotar, som lyder de nya makthavarna. Det märks på medlemmarna på facebook sidorna där det är ett hårt arrogant debattklimat. Organisationerna har byggt upp en terrormilis. De upplevs som övermänniskor som vill dominera andra.
Då inte vanliga människor vill debattera på detta sätt, så drar de sig undan och då är det fritt fram för skeptikerna CSI, VoF och Humanisterna att helt dominera scenen.
Nu har man nått målet ”En vetenskaps dirigerad mänsklig utveckling och den befriade människan” fri från tro på Gud och högre makter. Utvecklingen av genmanipulerade supermänniskor, som tar makten i världen? 
Nu börjar man ana vad de menar. När humanisterna startade på 1930-talet fanns tvångssterilisering med på programmet för människor som var mindre intelligenta och arbetslösa.
Är det därför de vill få bort etik och moral som religionen står för i samhället och som då skulle hindra ett sådant scenario som de eftertraktar? Idag är det bio- och gentekniken som man vill släppa fri. Den innebär helt nya möjligheter, genmanipulation och supermänniskor, men detta hindras av dagens etik och moralregler.
Varför New Age eller Nyandligheten utgör ett av de största utpekade hoten mot VoF och Humanisterna är inte svårt att förstå. 
Dels hotar dessa rörelser VoFs och Humanisternas materiella världsbild, dels hotar de alternativmedicinska behandlingsmetoderna, de alternativa läkemedlen och alternativmedicinsk forskning hela läkemedelsindustrin, Big Pharma och storfinansen på Wall Street.
New Age och Nyandligheten har kontakt också med den andliga immateriella sidan av tillvaron, som VoF och Humanisterna vill få bort. De andliga får vägledning och upplevelser genom sitt eget inre, sin själ, kontakt med Gud och med andevärlden, kan uppleva utanför-kroppen-upplevelser, tror på liv-efter-döden och reinkarnation mm.
Om detta skulle kunna bevisas vara sant och visa sig vara verklighet genom forskning och vetenskap så skulle hela VoFs och Humanisternas materiella världsbild raseras och därmed hela deras materialistiska kamporganisation gå i graven. Samtidigt som aktierna på Wall Street skulle falla. Man vill tjäna pengar på piller, inte att alternativmedicin ska rycka undan mattan för dem. Därför vill man med alla medel få bort New Age och den Nyandliga rörelsen från spelplanen.


VoF och Humanisterna vill även verka polititiskt och på den globala nivån och ombilda FN till en globalstat, ett världsparlament, där den materiella vetenskapen ska bestämma allt.

Del 11. Man styr samhället genom att styra världsbilden

I VoF-trollens spår, i Humanismens tecken
En granskande artikelserie i 20 delar
Av Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt
”Vi drar fram trollen i ljuset”

Hur kan hel nation ha blivit så grundlurade av VoF och Humanisterna?
Vad är svenskarnas syn på tro och religion?
(Enligt statistiska undersökningar från 2006 är 29 % av svenskarna religiösa, 50 % är inte religiösa, 8 % är ateister och 12 % vet inte. Ateister är i klart underläge med 8 % av befolkningen år 2006.)
Den senaste undersökningen av Demoskop gjordes 2009, men är lite rörig och svårtolkad.
25 % av befolkningen tycker då att ateist i någon grad stämmer som beskrivning på dem själva. Ateister är alltså fortfarande en klar minoritet med bara en fjärdedel av befolkningen.
Mer än 50 % tar avstånd från benämningen ateist. 10 % anser sig var helt och hållet troende, 33 % anser sig vara troende i någon grad, men endast 15 % anser sig vara religiösa i någon mening. 20 % är varken troende eller inte. 33 % anser sig inte alls troende. 20 % tycker att beskrivningen agnostiker (dvs att man inte kan uttala sig om Gud finns eller inte) stämmer i någon grad. (Agnosticism=åsikten att vi inget kan veta om Guds existens).

Mot bakgrund av dessa statistiska siffror, så förstår vi inte varför Sverige beskrivs som en sekulär stat och en av världens kanske mest sekulariserade (=avkristnade, materialistiska) land? Det stämmer ju inte med de statistiska undersökningarna!

Sverige är inte avkristnat och materialistiskt!

Hur kan vi ha blivit så lurade? Här ser vi utan tvekan att VoF och Humanisterna återigen har slagit till i full skala och lurat hela svenska folket och kanske även svenska staten genom att medvetet ljuga och förvränga sanningen om vilken livsåskådning och världsbildssyn svensken har, genom att införa ordet sekulär för "livsåskådnings- och världsbildssyn" och helt enkelt självsvåldigt påstå att Sverige är en ”sekulär stat”. Vilket alltså inte är sant utan dikt och förbannad lögn! Varför har staten själv inte reagerat på lögnen, vet de inte om bedrägeriet, eller är någon på den nivån kanske med på komplotten?
Genom att införa begreppet ”sekulär stat” har VoF och Humanisterna genom ren och skär lögn och bedrägeri genom Entrism tagit över begreppen ”trosuppfattning och världsbildssyn” genom att lögnaktigt säga att svenskens tro är sekulär, ett ord som egentligen betyder avkristnad, materialistisk, världslig, icke-religiös. Genom att VoF och Humanisterna självsvåldigt infört detta (som man först kan tycka), neutrala ord ”sekulär stat” har svenskens trosuppfattning och världsbildssyn förvrängts och alla tror felaktigt att svensken har en sekulär, avkristnad, materialistisk, världslig trosuppfattning och världsbildssyn, fastän detta nu enligt statistiska undersökningar från demoskop och andra undersökningar bevisligen inte är sant.
För att ändra Sveriges officiella trosuppfattning och världsbild har VoF och Humanisterna genom Entrism använt en medveten långsiktig marxistisk plan. Genom att stjäla dessa begrepp ”trosuppfattning och världsbild” och självsvåldigt införa begreppet ”sekulär”, att ”Sverige är en sekulär stat” så har de med grovt lurendrejeri lyckats vilseföra och skapa illusionen av Sverige som ett av världens mest sekulariserade land.
För att påverka massmedia och politiker sitter Humanisternas ordförande Sturmark i varenda TV-soffa för att diskutera religion som självpåtagen representant för det svenska folket. En medveten plan för att snedvrida och ändra trosåskådning och världsbildssyn i Sverige till en helt sekulariserad, materiell stat.
Varför all denna möda? Jo, för att i smyg genom det marxistiska begreppet Entrism kunna skapa ett marxistiskt samhälle helt utan religion. Men det kan ju också samtidigt ligga något mer eller något dolt och helt annat bakom denna organiserade verklighetsförfalskning, som vi inte förstått än?

Nedan fortsätter demoskops undersökning av svenskarnas syn på tro och religion.
45% tror på liv på andra planeter och det avfärdas av knappt 33%. 20% tror på UFOs.
25% tror på Ödet, dvs att allt är förutbestämt.
35% tror på att det finns en Gud. Drygt 33% tror på liv efter döden och en odödlig själ. Mer än 33% tror att människans själ återföds. Cirka 20% tror på att döda människor kan kontakta levande och på reinkarnation. Drygt 20% tror på himmelriket och på änglar. Ca 17% har någon gång upplevt en inre visshet som en högre makt som har väglett dem.
Drygt 33% tror på paranormala fenomen och drygt 25% på telepati, 17% tror på healing och nästan lika många på astrologi, 12% tror på spöken.
Endast mellan 5-7% tror på helvetet, djävulen, dödssynder, häxor och tomtar.
Enligt en annan undersökning har 1/3 (33%) av svenskarna haft ett varsel, ännu fler nästan hälften (nästan 50%) tror att det är möjligt att tala med andarna. 82% tror att vetenskapen inte har svar på alla frågor.

Hur har VoF och Humanisterna lyckats dupera en hel nation att vi officiellt har en materiell världsbild och en sekulär, materiell stat i Sverige fastän bara 25% är ateister?

Och varför tillåter staten att dessa 25% ateister/materialister öppet får trycka ner och mobba resterande majoritet som utgör över 75% av befolkningen. Varför diskriminerar staten majoriteten av befolkningen som inte är ateister?
Staten borde vara livsåskådningsneutral, inte sekulär, ett ord som är synonymt med materialistisk och avkristnad. Ska Sverige vara avkristnat borde vi i rättvisans namn inte heller acceptera muslimskt troende som kommer till vårt land. Sekularisera betyder avkristna och det åligger inte svenska staten att avkristna befolkningen. Vi har religionsfrihet i Sverige. Muslimer och andra religioner får finnas. Då borde även kristna, den svenska huvudreligionen i Sverige få finnas, men som i åratal medvetet försökts tryckas ner i Sverige av VoF och Humanisterna, eller är även någon i regeringen inblandad i att avkristna Sverige?
Vi har nu klart förstått att VoF och Humanisterna är skyldiga till att Sverige felaktigt blivit utpekat som världens kanske mest avkristnade sekulariserade, materialistiska land. Enligt statistik är detta påstående ju bevisligen inte sant! Det är ju direkt felaktigt och gravt missledande! Men är det enbart VoF och Humanisterna som ligger bakom detta falska påstående, eller finns det även politiska krafter bakom detta?

Man styr samhället genom att styra världsbilden. 

Därför har VoF och Humanisterna proklamerat att staten är sekulär, dvs materiell. Och Sverige och svenska folket har svalt betet. Åtminstone är det inga som öppet opponerar sig och går emot dem.

Vi vill nu därför uppmana våra styrande politiker att omedelbart ta bort att Sveriges officiella världsbild är sekulär eller materiell, om detta nu officiellt står skrivet någonstans! Ta bort orden sekulär och materiell, att Sverige är en sekulär materiell stat! Staten bör vara neutral och obunden i livsåskådningsfrågor.
Staten har inget att göra med om medborgarna har olika livsåskådningar och bekänner sig till olika religionsinriktningar. Detta är ett personligt ställningstagande. Människor bör få tro vad de vill och ha vilken religion och livsåskådning de vill.

Men beträffande världsbildssyn och verklighetsuppfattning, är det en helt annan sak. Hur världsbilden och verkligheten ser ut är fakta och det kan undersökas vetenskapligt och vad forskningen kommer fram till ligger sedan till grund för en gemensam världsbildsyn och verklighetsuppfattning om hur verkligheten ser ut och kan införas och läras ut i våra skolor och lärosäten.

Världsbilden anses enligt den senaste forskningen vara multidimensionell, inte sekulär, materiell som VoF, CSI och Humanisterna försöker lura på folk.
En sekulär materiell världsbild och stat är VoFs, CSIs och Humanisternas högsta mål och egen trosuppfattning och önskedröm. En dröm som de genom bedrägeri, lögn och Entrism vill lura på människor och som de medvetet, genom sin militärliknande sektliknande fundamentalistiska organisation, arbetar för att få genomslag för i hela världen. En marxistisk världsstat, där storföretagen får fria händer. Eller ligger det kanske också något annat bakom deras strävan att få bort Gud, andlighet, religion, New Age och alternativmedicin, som vi inte uppmärksammat och förstått?

Vi har i alla fall nu förstått, att vi alla, liksom medierna, politikerna och vetenskapsvärlden är grundlurade av VoF och Humanisterna. De har lyckats dupera och manipulera en hel nation att vi officiellt har en materiell världsbild och en sekulär materiell stat i Sverige fastän bara 25% är ateister i någon grad. Och ca 65% av befolkningen är fortfarande 2015 med i svenska statskyrkan, vilket skulle motsvara ungefär 6.500.000 medlemmar. Dessutom finns ett stort antal andra samfund med ca 700.000 medlemmar. Tillsammans blir detta runt 7.200.000. Detta kan jämföras med att VoF och Humansiterna tillsammans bara har ca 7.700 medlemmar i Sverige.
Men VoF och Humanisterna kommer aldrig att acceptera att den materiella världsbilden är fel. Hur många ytterligare bevis som än vetenskapen visar, så kommer VoF och Humanisterna aldrig att acceptera dessa, utan bara vara tyst, blåneka och säga att inget är bevisat.
Vi föreslår därför att vi helt struntar i VoF och Humanisterna hädanefter utan samlar oss och kör vårt eget race hur världsbilden ser ut och att vi accepterar bevisen för ett paradigmskifte och en ny multidimensionell världsbild utan VoFs och Humanisternas acceptans. Dessa sekter, som bara uppgår till en bråkdels procent av mänskligheten, kommer ändå aldrig att acceptera något annat än en materiell världsbild. Och ändå, trots sitt ringa antal, har de genom sin kamp- och gerillaorganisation lyckats få sådant inflytande i samhället. Och de vill och kämpar för att ha kvar den materiella världsbilden för att kunna nå sitt  mål, ett helt igenom materiellt samhälle, där den materiella vetenskapen och storföretagen ska bestämma allt.
Så låt oss istället strunta i dem och tillsammans enas om vilken bild av verkligheten, vilken världsbild som ska gälla i vårt demokratiska samhälle. Dessa sekter VoF, CSI och Humanisterna är så långt ifrån demokrati man kan komma, så de går ändå inte att samarbeta och komma överens med dem.
Fortsättning i nästa blogg.