tisdag 12 maj 2015

Del 19. Kan man lita på ärligheten i svensk forskning?

I VoF-trollens spår i Humanismens tecken
En granskande artikelserie i 20 delar
Av Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt
”Vi drar fram trollen i ljuset”

Diskussionsinlägg
Kan man lita på ärligheten i svensk forskning?
KI:s målsättning är ”from science to business” – från vetenskap till affärsverksamhet (eller elakt sagt av oss att utveckla piller åt läkemedelsindustrin, som de sjuka kan bli beroende av och bli en försäljningsframgång och göra KI och läkemedelsindustrin rika). Leder KI:s målsättning ”from science to business” verkligen till bättre hälsa för folk? Är det inte bara läkemedelsindustrin som blir rikare?

Universitetslektor Pia Hellertz har läst boken forsknings fusket av docenten och läkaren Ralf Sundberg och konstaterar bevis för att en liten mäktig elit vill se våra kroppar kroniskt sjuka för att de utgör en oerhört lönsam marknad för läkemedel. Länk Forsknings fusket

KI är, vad vi förstått, inte intresserade av att stödja och forska kring alternativmedicin t ex healing, som gör människor friska utan piller. Det ger varken KI, deras forskare eller läkemedelsindustrin några pengar.
Kan vi över huvud taget lita på någon forskning, när den är styrd av pengar och pengaintresse och inte av idealitet och ärlighet?
I tidningen 2000-Talets Vetenskap 2/2014 kan vi läsa, citat: ” I nr 1/2010 recenserade vi Johan Thybergs bok ”Forskning till salu – En granskning av Karolinska Institutets dolda agenda. I boken berättar Thyberg, som under många år arbetat på Karolinska, om den kommersialisering av verksamheten som skett de senaste 10-15 åren. Det gäller för professorerna att parallellt med forskning styra in den mot snäva patenterbara områden, samtidigt som man avknoppar bolag och stiftelser, med avsikt att göra stora pengar. Thyberg menar att verksamheten i huvudsak pågick i det fördolda.
Det gäller att tjäna pengar, stora pengar, både åt sig själva och åt Karolinska. I det perspektivet blir självfallet alternativmedicinen en bromskloss, eftersom den i princip är omöjlig att patentera. Den skulle däremot kunna vara livsfarlig för de ekonomiska flödena, eftersom det är betydligt lönsammare om en diabetespatient äter dyra receptbelagda mediciner, än om samma patient äter sig frisk med lågkolhydratkost. Naturenliga och enkla metoder är ett hot mot till exempel diabetesindustrin.
--------
På de två amerikanska Oshercentrena har man slagit in på pånyttfödelsens väg. Där integreras alternativen med gängse metoder. I Florens börjar en renässansens väg där alternativmedicin införlivas i den skattefinansierade vården. Med sin donation på 43 miljoner till Karolinska ville Barbro Osher och hennes make, att Sverige skulle kunna följa det italienska exemplet och åtminstone kunna bli tvåa i Europa.” Slut citat.

Är KI och Osher Centrum korrumperat? Låter sig svensk forskning köpas av läkemedelsindustrin? Är KI redan köpt av läkemedelsindustrin? T ex tog KI emot 650 miljoner från AstraZeneca 2013. Vilken forskning kan vi lita på, om även KI, vår förnämsta forskningsinstitution och utnämnare av Nobelpris, är köpt av industrin? Kan industrin leverera opartisk forskning?

”Tänket” och affärsidén ”from Science to business”, som KI har som målsättning snedvrider forskningen
”Tänket” gäller för övrigt också för våra andra högskolor och universitet som Chalmers, KTH ned flera. Målsättningen kom till genom ett politiskt beslut i mitten på 1990-talet, då regeringen ville att forskningen snabbare skulle komma samhället och folket till nytta och snabbare bli en produkt att sälja och tjäna pengar på. Tidigare grundforskning / fri forskning var långsiktig och det kunde ta evighetslång tid innan man såg något resultat av forskningen. Regeringen ville nu att forskarna skulle forska i sådant som kunde ge snabbare utdelning och resultat. Här uppstod ”tänket”, affärsidén och målsättningen ”from Science to business”.
”År 1995 bildades så genom regeringsbeslut och tilldelning av skattemedel Karolinska Institutet Holding AB (KIHAB). Detta kan sägas ha varit startpunkten för en kommersialiseringsvåg av osedvanlig omfattning, både med nationella och internationella mått mätt. Under åren därefter har KIHAB bildat ett flertal dotterbolag som engagerat sig i en stor variation av affärsmässiga aktiviteter”, citat ur Thybergs bok, Forskning till salu. En Granskning av Karolinska Institutets Dolda Agenda.

I de här kommersiella aktiviteterna uppstod omfattande jävssituationer på KI, som ledningen visste om, men blundade för enligt Thyberg. Miljarder plöjdes ner i nystartade företag i bioteknik- och läkemedelsbranschen (inte bara här hemma utan även i utlandet, hur detta nu har tänkts gynna sysselsättning och trygghet i Sverige). Tyvärr är det så att de satsningar som gjorts med skattemedel och särskilt med tillgångarna i våra pensionsfonder (AP-fonderna) för att kommersialisera forskningsresultat, efter mer än tio år inte gett någon utdelning. Det stora flertalet av dessa visar stora underskott år efter år. Därför måste hela tiden nya pengar skjutas till. Alternativt säljs företagen med förlust, går i konkurs eller läggs helt enkelt bara ner. Om skattebetalarna någonsin får tillbaks de pengar de varit med att satsa är mer än osäkert.

Låt oss hoppas, skriver Thyberg, att det nu blivit dags för oss att ta itu med problemen. Om vi vill att den hämsko och de risker som den nuvarande kommersiella inriktningen inneburit ska avhjälpas och att universiteten ska återfå sin roll som fria institutioner vars forskning i första hand styrs av nyfikenhet och vilja att utöka kunskapen i stort så är det ännu inte för sent. Detta kräver dock kraftfulla åtgärder på flera plan. Det mest grundläggande är att universitetens företrädare tillsammans med politiker och näringsliv kommer till insikt om att kommersialiseringsförsöken inte fallit väl ut och dessutom resulterat i en mängd etiska problem som riskerar att skada allmänhetens förtroende för lärosätena och deras forskare. Bryt den trend som inneburit att universiteten i ökande utsträckning bundits upp till näringslivsintressen och privata vinstintressen. Återge dem istället karaktären av obundna kunskapscentra engagerade i forskning och utbildning av betydelse för samhället i stort”, skriver Thyberg.


Frågan är om det inte för länge sedan gått helt överstyr på KI, menar vi, när det är kapitalet och läkemedelsindustrin som styr forskningen och även forskarna, som vi dessutom betalar med våra skattepengar.
Här borde regeringen och våra politiker och myndigheter gå in och rätta till sina gamla beslut och misstag och styra om ordningen med det snaraste. I nuvarande system finns också stora möjligheter för korruption! Och det görs stora vinster, som många gånger alls inte kommer landet Sverige till del, utan hamnar i bolagens (även utomlands) och även i forskarnas fickor genom t ex Karolinska Development, (som enligt Affärsvärlden steg på börsen med 10 procent 20 oktober 2014 efter att på morgonen skickat ut tre pressmeddelanden om framgångar för tre av sina portföljbolag).
I en webbtidning, Newsvoice läser vi den 24 november 2014 att läkemedelsindustrin styrs från Wall Streets ekonomiska giganter, som nu alltså tar sig ända in på KI.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar