torsdag 19 mars 2015

Del 9. VoF-troll styr och hotar sannolikt både Karolinska Institutet (KI) och Osher Centrum

I VoF-trollens spår, i Humanismens tecken
En granskande artikelserie i 20 delar
Av Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt
”Vi drar fram trollen i ljuset”


För att du som läsare ska kunna följa den röda tråden när vi benar upp alla frågetecken och maktspelet bakom Karolinska Institutets och Osher Centrums lyckta dörrar och långt utanför KI, så sammanfattar vi kort starten av Osher Centrum och donationsavtalet mellan donatorerna Osher och Karolinska Institutet.


2005-07-27 offentliggjordes att Karolinska Institutet (KI) skulle få en donation på 43 miljoner kronor av makarna Barbro och Bernard Osher för att skapa ett centrum i Sverige för vetenskaplig forskning kring alternativmedicin.


Avtalet som undertecknades 2005-07-09 av Harriet Wallberg rektor för KI och B.S Osher, Osher Foundation bestod av sex punkter.
Så här står det i donationsavtalet. (Ett utdrag i svensk översättning från 2000-Talets Vetenskap 2/2014). På http://newsvoice.se/2011/11/12/osher-centrums-donationsavtal finns både en scannad kopia av avtalet på engelska och en svensk översättning.
Punkt 1. Familjen Osher ska bidra med 5,5 miljoner dollar under en 6-årsperiod och sedan ska Karolinska förlänga det till en verksamhet som ska pågå under tio år, dvs fyra års förlängning. Till detta ska Karolinska tillsätta ungefär lika mycket av egna medel.
Punkt 2. De 5,5 miljonerna ska delas ut med årlig redovisning om hur projekten utvecklas.
Punkt 3. Namnet ska vara Osher Centrum för integrativ medicin.
Punkt 4: Donatorernas förhoppning är att man ska förändra den medicinska praxisen genom att bygga broar mellan konventionell skolmedicin och alternativmedicin. Detta förutsätts ske genom ett tre-stegs program enligt följande: A). Att man gör en undersökning av alternativen såväl ur deras hälsoaspekter, som ur ett kostnadseffektivitetsperspektiv. B). Att man undervisar medicinstuderande, hälsoarbetare och allmänhet om effektiviteten hos dessa metoder. C). Att man tillskapar en ny modell för patientomhändertagande som tar fasta på att man ska läka hela människan.
Punkt 5. De donerade medlen ska enbart användas inom Osher Centrum.
Punkt 6. Man ser fram emot att Osher Centrum på Karolinska skapar sig en egen profil gentemot övriga aktiviteter på Karolinska. Avtalet uttrycker en önskan om ett utvecklat samarbete mellan Oshercentren på Karolinska, Harvard och i San Francisco.


Året därpå, 2006, var det högtidlig invigning av Osher Centrum för integrativ medicin på Karolinska Institutet (KI).


Det var 28 sökande till tjänsten. Professor Martin Ingvar från KI utsågs till operativ chef trots att han saknade fackkunskap inom alternativmedicin - det område som skulle undersökas. Under hans ledning drevs verksamheten långt bort från de ursprungliga intentionerna i donationsavtalet, som var att forska inom alternativmedicin, (t.ex typ sådan healingforskning som gjordes på KI 1995-1997 under professor Kerstin Uvnäs Mobergs ledning, men som då stoppades och mörklades av en hög chef i KI:s ledning efter påtryckningar och hot från VoF) och Uvnäs Mobergs healingforskning kom aldrig ut till allmänhetens kännedom.
Den ”höga chefen i KI:s ledning” som stoppade och mörklade Uvnäs Mobergs healingforskning (pga troliga påtryckningar och hot från VoF ”då det inte ansågs riktigt lämpligt” med Uvnäs Mobergs egna ord), kan ha varit KI:s dåvarande rektor, som en läsare tipsade oss om. Citat: ”hörde från någon att det helt enkelt var dåvarande chefen på KI som stoppade och mörkade det efter att ha blivit kontaktad av flera i VoF:s ledning”. Slut citat.
Men vi anar att ”den höga chefen i KI:s ledning” istället kan ha varit en annan hög chef, Harriet Wallberg Henriksson, som tidigare varit forskare vid Medicinska Forskningsrådet vid KI och var biträdande sekreterare (1996-1998) vid medicinska Forskningsrådet det aktuella mörkläggningsåret 1997.

Harriet Wallberg Henriksson, som vid den tiden var rektor på KI, var ytterst ansvarig för att professor Martin Ingvar fick jobbet på Osher Centrum.
Man kan undra varför inte professor Kerstin Uvnäs Moberg, som hade dokumenterad kunskap och intresse för alternativ forskning i enlighet med Oshers intentioner, blev utsedd till chef för Osher Centrum istället för Martin Ingvar, som hellre tycks vilja lägga locket på och motarbeta alternativmedicinsk forskning. Sökte Uvnäs Moberg aldrig tjänsten? Hade VoF-trollen möjligen ett finger med i utnämningen för att stoppa den alternativmedicinska forskningen på Osher Centrum? Martin Ingvar är ju, (liksom hans far var), en känd motståndare till alternativmedicin och han tycks även dela VoFarnas materiella mekanistiska världsbildssyn. Fick han tjänsten för att stoppa alternativ forskning och därmed också hindra att någon annan kunde få pengarna för att bedriva alternativmedicinsk forskning? Hur motiverades inofficiellt att Martin Ingvar fick tjänsten? 
”Vi börjar undra om det inte ligger en hund begraven på Karolinska Institutet”.
Grav intressekonflikt på Karolinska Institutet (KI)
Genom Channie Wests upplevelser och erfarenheter av KI samt egen research, har vi dessvärre förstått att det finns en grav intressekonflikt på KI, bland annat då KI samarbetar med läkemedelsindustrin för att utveckla nya läkemedel som går att sälja och tjäna pengar på. KI och Osher Centrum tycks egentligen inte alls vara intresserade av att överhuvudtaget forska inom alternativmedicin och att bli frisk utan läkemedel. Det tjänar de inga pengar på. Ändå tog KI emot donationspengarna från Osher foundation, men tydligen utan avsikt att följa Oshers ursprungliga intentioner, som med donationen på 43 miljoner kronor ville främja forskning kring alternativmedicin t ex healing.
43 miljoner är mycket pengar för den alternativa forskningen, men småpengar för läkemedelsindustrin. T.ex avtalade KI juni 2013 att ta emot 650 miljoner kronor från AstraZeneca under en initial 5-årig avtalsperiod. Många flera avtal med läkemedelsindustrin finns i mångmiljon klassen. I Vetenskapsrådets stora utlysning inom medicin och hälsa 2014 har Karolinska Institutet beviljats 329 935 000 kronor.

”Vi börjar undra om det inte ligger en hund begraven på Karolinska Institutet”. Att det ligger något skumt och ohederligt bakom hur Karolinska Institutet har hanterat Oshers intention i donationsavtalet.

Vi börjar undra om det inte var KI:s (eller någon stark påtryckargrupps) bakomliggande mål med att ta emot Oshers donation och Martin Ingvars skäl att acceptera chefsjobbet, var att lägga beslag på donationspengarna på 43 miljoner, men försöka dölja, förhindra och stoppa att det överhuvudtaget skulle få bedrivas forskning inom alternativmedicinens områden, åtminstone inte på KI. Och samtidigt förhindra att ingen annan skulle få pengarna och möjlighet att forska inom det alternativmedicinska området.
Hur kan vi tro något sådant?
Jo, vad vi förstått genom research på KI:s, Osher Centrums och Martin Ingvars hemsidor och andra relevanta sidor, så använder Martin Ingvar inte donationspengarna till forskning inom det alternativmedicinska området enligt Oshers intention i donationsavtalet. Utan han använder huvudsakligen donationspengarna till sin egen (och även Mats Lekanders) sedan tidigare pågående forskning, i huvudsak inom smärta, placebo och nocebo vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, men nu under Osher Centrums namn.
Vad vi kan se från KI:s och Osher Centrums hemsidor så har detta faktum och brott mot donationsavtalet försökts legaliseras och döljas, genom att texten på Osher Centrums hemsida (länk) har anpassats till Martin Ingvars egen sedan tidigare pågående forskning om smärta, placebo och nocebo vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap (länk), där Martin Ingvar var professor och överläkare och samtidigt förvaltade Osher Centrum för Integrativ medicin. Alternativmedicinsk forskning enligt Oshers donationsavtal har därmed dolts och bortrensats från Osher Centrums hemsida på Karolinska Institutet!
Men Martin Ingvars gamla forskning vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap om smärta, placebo, nocebo, som vi hänvisar till ovan, hittar vi inte längre att länka till nu i mars 2015. Har den rensats bort? Dock kan denna forskning verifieras av andra, då många andra än vi har tittat på KI och Osher Centrum.
Professor Johan Thyberg som tidigare arbetat på KI har gjort en kort granskning av Osher Centrum. Han skriver så här: Citat från newsvoice.se 2011/11/18:
 ”mitt intryck är att KI utnyttjat Osher-pengarna för att stödja sedan tidigare pågående forskning centrerad runt Martin Ingvar och Mats Lekander….Några större ansträngningar att verkligen starta en ny verksamhet inriktad mot studiet av alternativa behandlingsmetoder och deras integrering i den konventionella medicinen är dock svårt att se.” Johan Thyberg. Slut citat.

”Vi börjar dessutom undra om det inte ligger ytterligare en hund begraven på KI och Osher Centrum”.

Kan det ligga något annat dolt bakom hur Karolinska Institutet har hanterat Oshers intention i donationsavtalet, som inte är uppgrävt än? Ja. Healing har bevisats fungera vetenskapligt med signifikant resultat, men detta faktum har inte nått ut till folket än!

När rektor Harriet Wallberg-Henriksson tog emot och undertecknade donationsavtalet med Osher Foundation 2005-07-09 för att starta ett forskningscentrum för alternativmedicin i Sverige, upplevde vi henne enligt tidningsintervjun sprudlande och entusiastisk över att få möjlighet att vetenskapligt undersöka hela det alternativmedicinska området. Se Pressmeddelandefrån KI 2005-07-27, som bevisar åtagandets art. Och det skrevs om detta i många tidningar. Se också ett tidningsurklipp från tidningen Metro, länk. 
Hur kan all denna entusiasm för att skapa ett alternativmedicinskt forskningscentrum nedgraderas så drastiskt bara ett år senare, till att Osher Centrum i stort sett enbart forskar om smärta, placebo och nocebo i Martin Ingvars regi? Detta är helt obegripligt! Något drastiskt måste ha hänt!
Men varför hittar vi inte något intresse bland gammelmedia att följa upp hur det gick för det nystartade Osher Centret? Är gammelmedia helt ointresserade av alternativmedicinsk forskning eller har de ombetts eller beordrats att hålla sig borta från den storyn? Vi är inga konspirationsteoretiker, men har svårt att förstå ett sådant ointresse från media, liksom att förstå om, eller hur, någon skulle kunna hota hela media-Sverige till tystnad? Kan VoF det? Denna påtryckargrupp vet vi ju vill ha bort bla alternativmedicin från agendan och att de har tentakler långt inne i mediavärlden vet vi också, men har de makt att helt tysta hela media-Sverige? Det låter farligt för demokratin, men vi börjar tro att det kan förhålla sig på det viset. Vi minns hur Dag Stålsjö utsattes för VoFs attacker pga en TV-dokumentär ”Svearikets vagga” han gjorde för många år sedan och många journalister inom Media och Public Service kanske fortfarande minns detta och är rädda för VoF och vågar inte skriva fritt, för att inte riskera att själv bli påhoppade av VoF.
Vi har själva förgäves försökt nå ut till vanliga gammelmedia med mörkläggningen av professor Uvnäs Mobergs signifikanta healingforskning på KI att healing fungerar och en del av forskningsrapporten, men har hittills inte lyckats. Trots pressmeddelande till ett hundratal tidningar, radio och TV-kanaler i Sverige har ingen visat intresse och hört av sig, förutom nättidningen NewsVoice. Där har artikeln delats av många av tidningens läsare även utanför Sveriges gränser.
Det här borde väl vara en nyhet av allmänintresse, så varför tar inte gammelmedia in nyheten att healing bevisats fungera med signifikant resultat under tre års healingforskning på råttor på Karolinska Institutet under professor Uvnäs Mobergs ledning? Och det borde väl också vara en nyhet av allmänintresse att allt mörklades, forskningen stals och professor Uvnäs Moberg uppmanades till tystnad? Och varför?
Varför följde media inte upp nyheten med Osher Centrum – det nya alternativmedicinska forskningscentret på KI och hur det gick? Det skrevs ju i många medier när Centret startade, tex i SvD, DN och Metro, så varför följde ingen upp hur det gick? Vi hittade i alla fall inga rubriker om det, men kan ju ha missat. 

Lars Bern, en känd ledarprofil bla inom näringslivet kan ge lite infallsvinklar och svar på våra frågor ovan. Bern satt i SvD:s styrelse och är idag styrelsemedlem i SvD:s stiftelse. 

Bern menar att medierna styrs av journalisternas och makthavarnas ömsesidiga beroendeförhållande. Dagens journalister får karriären säkrad genom rätt kontakter inom politik och näringsliv och om de pressar makthavarna på obekväma frågor blir det inga fler intervjuer. Samtidigt är märkligt nog makthavare inom tex kulturvärlden rädda för att bli svartlistade av medierna, enligt Bern.”Hela journalistkåren har gått från att vara en kritiskt granskande kår mot den politiska makten och istället blivit en megafon för den politiska makten”. /NewsVoice/ 2015/02/14.

Vår slutsats. Får journalister inga intervjuer eller kulturarbetare blir svarlistade av medierna så får de inga jobb och blir arbetslösa. Därför aktar de sig väldigt noga så de passar in sig i ledet, att inga opassande frågor ställs och att ingen stör sig på dem så de får behålla jobbet. Härmed är vår kritiskt granskande journalist- och kulturarbetarkår en saga blott och inga att räkna med för att föra ut viktig information till medborgarna. Istället mörkar de misshälligheter för att inte riskera att förlora sina jobb, riskera att få VoF:s skampris och förvillarpris därmed svartlistas av media som inte seriösa och pålitliga och därmed tappa alla chanser till jobb.
Enligt professor och forskningschef Göran Svensson vid Oslo School of Management lider svensk journalistik av systemfel i journalistiskt arbete, som kräver en reformering och uppstyrning. Medvetenheten och kunskaperna i metod hos journalister, redaktioner och ansvariga utgivare är allvarligt bristfälliga. Det kan konstateras att allmänheten hyser ett föga imponerande förtroende för både medier och journalister. http:/newsvoice.se/ 2015/03/24/professor-goran-svensson-svensk-journalistik-lider-av-systemfel

Vi hittade till slut en uppföljningsartikel om Osher Centrum i SvD okt 2008 efter tre års verksamhet.

Journalisten Maria Carling SvD träffade föreståndaren på Osher Centrum, professor Martin Ingvar och docenten Mats Lekander. Länk. Vi citerar ett axplock av hennes frågor.
På hennes fråga: Hur ser den svenska forskningen om alternativmedicin ut? svarar Martin Ingvar så här: ”Vår centrala hållning är inte att vi bedriver alternativmedicinsk forskning”, säger Martin Ingvar. Osher centrum ser som sin uppgift att analysera alternativmedicinen vetenskapligt och informera den etablerade medicinen om resultaten.
Varför sökte du tjänsten som föreståndare för Osher Centrum? ”Det fantastiska med en donation är att vi har en säkrad finansiering åtminstone ett par år och kan göra en del högriskstudier som vi annars inte hade vågat. Och jag är här därför att jag i många år har jobbat med subjektiv smärtupplevelse och sambandet med hjärnans fysiologi. Vi hade gjort en del vassa jobb om detta som nått en del uppmärksamhet i omvärlden, sedan hade jag en idé om hur jag ville utveckla den och i den konkurrens som fanns fick jag professuren”.
Ni sitter här, rent fysiskt, i samma lokaler som Stockholm brain institute i en vinge på Thoraxkliniken på Karolinska sjukhuset. Samarbetar ni? ”Vi är båda en del av Stockholm brain institute också. Det betyder också att Osher centrum inte behöver bygga någon som helst infrastruktur, vi har våra kameror, våra frysar, våra genetiker, våra psykiatrer och våra befolkningsregister. Det är det som är så häftigt. Vi kan både bidra till och vinna på att samarbeta med den ordinarie forskningen”, säger Martin Ingvar.
Men ni har inte mycket samarbete med alternativmedicinarna? ”Nej, vi måste jobba med människor som har samma vetenskapliga grundsyn. Vi ska driva kunskapsutvecklingen framåt, inte vara en forskarskola”. / Maria Carling, SvD
Maria Carling SvD sammanfattar sitt intryck av Martin Ingvar och Osher Centrum i artikelns rubrik. ”Så många kliniska studier av healers förmågor och homeopatins magiska kraft lär det inte bli. Desto fler om sambanden mellan hjärna och kropp”.

Nästa stora scop på löpsedlarna! 

”Hemlig sekt styr svensk forskning”! 

Varför blev det inget av med det alternativmedicinska forskningscentret på KI?
Varför blev det bara placeboforskning?


Kan det vara så att rektor Harriet Wallberg-Henriksson (än en gång) och eventuellt även professor Martin Ingvar kan ha blivit hotad av VoF, (liksom vi tror att professor Uvnäs Moberg indirekt tidigare blev pga VoF:s hot mot den höga chefen i KI:s ledning)?

Hotades de av VoF att inte forska kring alternativmedicin för att de inte skulle utpekas som ”omdiskuterade och ifrågasatta personer” och därmed riskera att få VoFs mobbingpris som ”Årets förvillare” och därmed riskera både sitt eget, men även hela Karolinska Institutets anseende och trovärdighet?
Ja, med största sannolikhet tror vi det var så enligt vår research, men kanske bara en av dem.
Skulle de haft kvar Oshers Centrums gamla målsättning och skapat ett Centrum i Sverige för vetenskaplig forskning kring alternativmedicin, riskerade de att deras eget, men därmed också hela Karolinska Institutets anseende var hotat på grund av att få VoFs mobbingpris som ”Årets förvillare”.
Men de ville ändå inte helt överge sitt barndomsmål. Alltså ändrade de målsättningen.
En sådan tanke vad gäller Martin Ingvar får också stöd av Börje Peratt i en artikel publicerad på IEA (International Earthlight Alliance), som Peratt översatt och återpublicerat på Utforskaren 13 nov 2014 länk [3] [Jesper Jerkert brev till Martin Ingvar] (länk).
Citat. ”Risken att drabbas av VoF´s mobbingpris har gjort många forskare till lydiga VoF-redskap. Kring 2005 fick Karolinska Institutet en donation för att forska på alternativmedicin. Dåvarande ordförande för VoF, Jesper Jerkert anvisade vägval för vad man skulle forska på Osher Centrum och hur man absolut inte skulle gå tillväga för att undvika att framstå som ”omdiskuterad och ifrågasatt person”. Mot dessa uppenbara hot kan vi se hur Martin Ingvar, professor på Karolinska Institutet, lät Osher Centrum bli ett instrument för VoFs kampanj.
Martin Ingvar gick emot Osherdonationens syfte (att forska på alternativmedicinen för att bli ett komplement till skolmedicin) och lät det istället bli ett instrument mot alternativ medicin. Och forskningsmedlen gick till allt annat än de var avsedda för. Vi ser fram emot den revision som KI nu genomför i ärendet. Frågan är hur lyckat det är med revision på sig själv?” (Börje Peratt). Slut citat.
I december 2014 hittade vi själva också brevet på nätet från VoFs ordförande Jesper Jerkert, som Peratt hänvisar till här ovan. Detta är nu vårt tredje ”indicie/bevis” för att Martin Ingvar lät sig skrämmas av VoFs metoder och påtryckningar och ger stöd för våra research och slutsatser att han ändrade skrivningen i Oshers Intension enligt vad vi tidigare skrivit här. Länk till brevet i Läkartidningen från 2005 samt kopia av brevet som PDF här inunder utifall att det skulle försvinna från webben.
Se även Humanisterna och [anti]humanisternas historik– En ulv i fårakläder av Börje Peratt, som publicerades på Newsvoice 2 februari 2012 (länk).
Vad vi förstår slutade Martin Ingvar som chef för Osher Centrum under 2013 och är nu chef för FHS, Framtidens hälso- och sjukvård. Inte ett ord om alternativmedicin. Kommer Martin Ingvar från en sådan chefspost att kunna och försöka helt stoppa de alternativa behandlingsmetoderna? Det är ju en farhåga som omedelbart dyker upp i huvudet.
Men vi måste tillägga en sak till! Vi är osäkra på Martin Ingvars roll och ev medverkan i detta maktspel i VoFarnas kamp för att stoppa alternativmedicinsk forskning. Hotades Martin Ingvar av VoF eller är han möjligen allierad med VoF på något sätt?
Kan det vara så här? En vild spåning. Rektor Harriet Wallberg Henriksson tog 2005-07-09 för KI:s räkning emot Oshers donation på 43 miljoner för att starta ett centrum på KI för alternativmedicinsk forskning i Sverige. När detta blir känt hotar VoF henne än en gång, för att försöka förhindra att sådan forskning ska äga rum på KI (jfr hur VoF lyckades mörka Uvnäs Mobers healingforskning och troligtvis också stal den).
För att klara sig ur den uppkomna knipan med VoF tvingas hon av VoF att utse professor Martin Ingvar till operativ chef för Osher Centrum med syfte att stoppa den alternativmedicinska forskningen. VoF är nöjd. Utnämningen kanske till och med är på VoF:s inrådan. Martin Ingvar är en känd motståndare till alternativmedicin, men tar nu Osher Centrum och de 43 miljonerna under sitt beskydd under sin Institution för Klinisk Neurovetenskap och fortsätter där med sin vanliga forskning inom smärta, nocebo och placebo men under Osher Centrums namn. Därmed är krisen över och hoten från VoF mot KI:s trovärdighet undanröjd. KI är 43 miljoner kronor rikare, men Sverige förlorar det alternativmedicinska forskningscentrat på KI, som så många alternativare länge väntat på. Osher Centrum är nu bara ett tomt skal och namn och inte ett alternativmedicinskt forskningscentrum, som det var tänkt att bli. Och Martin Ingvar deklarerar att alla alternativmedicinska effekter är placeboeffekter utan att överhuvudtaget ha något på fötterna, då han inte har forskat inom detta område och inte har någon forskning att stödja sig på!
Vid research på nätet hittar vi Osher Centrum Leaks. NewsVoice 2012-03-20.
Där menar en källa att: Citat. ”så fort det blev känt att KI skulle få donationen på 43 miljoner satte ledningen ”rätt folk” på plats i Osher Centrum för att bedriva nödvändig kontroll. Personen berättar även hur ett internationellt symposium om alternativmedicin på KI stoppades av samma personer som kontrollerar Osher Centrum.
En annan källa på KI säger till NewsVoice att citat: ”det aldrig var fråga om att ta in alternativmedicin på KI eller i svensk sjukvård, aldrig någonsin”.
Dessa leaks styrker vår egen fundering ovan. Men samtidigt uppkommer nya frågor vi vill ha svar på pga dessa leaks.
Vem eller vilka menas med ledningen? Och vilka ”rätt folk” sätts på plats i Osher Centrum för att kontrollera?
KI:s dåvarande rektor Harriet Wallberg Henriksson föreföll ju vara väldigt glad över det alternativmedicinska forskningscentret. Så det måste ha varit någon/några andra som ville kontrollera och stoppa. Blev hon överkörd och hotad? Stämmer vår fundering ovan att VoF hotade och tvingade henne att tillsätta Martin Ingvar som chef? Är Ingvar kanske lierad med VoF? Vilka andra ”rätt folk” tillsattes för att kontrollera?
Menas med ledningen kanske hela projektgruppen vid starten av Osher Centrum? Martin Ingvar (ordförande) och Kristina Alexandersson, båda professorer vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Mats Lekander, forskare vid samma institution, sektionen för psykologi, Torbjörn Åkerstedt, professor vid institutionen för folkhälsovetenskap, avdelningen för stressforskning och Torkel Falkenberg forskare vid samma institution, avdelningen för internationell hälsa samt Karin Harms-Ringdahl, professor vid institutionen Neurotec, sektionen för sjukgymnastik. Är också VoF inblandad i ledningen på något sätt?
Vilka personer kontrollerar Osher Centrum? Är svaret Martin Ingvar, Mats Lekander, kanske hela projektgruppen och VoF?? Vilka andra är tänkbara kontrollörer?
Någon/några på KI och Osher Centrum vet. Förhoppningsvis fortsätter de att läcka tills allt är utrett och utan frågetecken. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar