lördag 23 maj 2015

Sammanfattning av artikelserien, I VoF-trollens spår, i Humanismens tecken

I VoF-trollens spår, i Humanismens tecken
En granskande artikelserie i 20 delar
Av Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt
”Vi drar fram trollen i ljuset”

Sammanfattning


När vi, Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt börjar fördjupa oss i healern Channie Wests material från den statistiskt säkerställda healing forskningen som stals på Karolinska Institutet så upptäcke vi en härva av intriger som i en detektivroman. Svaret skakar om oss och får långtgående konsekvenser inte bara för forskningen i Sverige. 
Vi finner att två små sekter med bas i USA i lönndom styr forskningen, media, politiker, ja hela samhället genom att styra världsbildssynen. På så sätt lägger de en ram för vad som är verkligt och vad som kan forskas i. De styr forskarna genom att hota att hänga ut dem som pseudovetenskapare om de inte håller sig inom ramen för en materialistisk världsbildssyn. Via stölden på Karolinska Institutet och artiklar av Börje Peratt, Newsvoice och andra kritiker till skeptikerrörelsen uppdagade vi denna styrning.

Hur kan detta vara möjligt, att två sekter med bas i USA kan styra svensk forskning och försöka bestämma världsbilden i Sverige och varför?

Jo, därför att den gamla materiella världsbilden håller på att krackelera och detta vill de styrande och storkapitalet i världen förhindra med dessa sekters hjälp.
Vi befinner oss nu i ett paradigmskifte då den gamla vetenskapliga materiella världsbilden håller på att förändras genom kvantfysikens och strängteorins upptäckter. Den gamla trygga mekaniska världsbilden håller på att upplösas till en multidimensionell världsbild. I den gamla trygga världen fanns tre dimensioner, ett universum och tiden flöt fram likt en ström i jämn takt. Världen var som ett mekaniskt urverk, visste man bara hur kugghjulen fungerade så kunde man räkna ut hur urverket fungerade, vi hade kontroll på världen och den var trygg. Människan var en maskin med en dator i huvudet, visste man hur datorn fungerade så kunde man förklara själen och medvetandet som ett program i datorn. Religionen finns kvar i vår historia och kultur, men har idag i stort sett spelat ut sin roll som maktcentra. Kyrkan tar nu hand om dop och begravningar, många är troende men antalet har minskat något.

Paradigmskiftet närmar sig

Men så kom ett hot i denna trygga värld, fenomen som kallas övernaturliga, som alltid funnits i folkloren, har det nu forskats om i över 100 år. Forskningen visar att det existerar ett liv efter döden och att det är möjligt att återfödas och minnas tidigare liv. Det tycks som om medvetandet direkt kan påverka materien i psykokinesi experiment gjorda i laboratorier. En del människor tycks även kunna se in i framtiden och att det är möjligt att bota sjukdomar med healing.
Medvetandet är det centrala i den nya världsbilden och materien sekundär, den formar sig efter medvetandet. Paradigmskiftet består alltså av att människan är en andlig varelse i en fysisk kropp i en andlig multidimensionell värld.

En ny fysik


I den ”nya fysiken” kvantfysik och strängteori upplöses tid och rum, tiden kan gå baklänges eller framlänges. Det kan finnas ett oändligt antal universa, i strängteorin finns det 11 dimensioner, inga partiklar allt är bara energi, ja, hela universum kan vara ett hologram och denna fysiska värld en projektion av ett spel. Man kommer snuddande nära Gudsbegreppet och religionen.

New age rörelsens och nyaandlighetens frammarsch och en ny förståelse för världen

New age och alternativ rörelsen växte fram i slutet på 1960-talet och kom med en ny andlighet som anammade den nya fysiken och kombinerade den med gammal religion, meditation och filosofi. De såg likheterna i den nya fysikens världsbild och mystiken i den gamla religionen. En ny värdenorm och mening med livet börjar växa fram, den tar avstånd från materialismen och framhäver medvetandets utveckling. Du kunde själv bli mystiker och komma i kontakt med Gud och behövde inte prästerna i den gamla religionen som skulle förmedla Guds bud och straff. Även en miljömedvetenhet växer fram när man ser den besjälade naturen.

En ny alternativ medicin


Ett nytt sätt att se på hälsa och botande dyker upp, meditation kan hålla folk friska, healing kan bota sjukdomar och alternativa mediciner som fungerar utan kemi går att köpa via hälsokost butiker, samtidigt kommer mer och mer rapporter om skadeverkningar från den gamla skolmedicinen.


Allt detta hotade den etablerade materiella världsbilden och skakade om etablissemanget. För det materialistiska samhället och storfinansen i världen var det här för mycket, de måste slå tillbaka.

Företagen vill ha köpare av sina varor, inte New Age folk som inte ville vara konsumenter utan sökte andlig utveckling.
Läkemedelsindustrin vill att vi skall vara beroende av deras piller, inte folk som tar alternativa läkemedel utanför deras kontroll.
Politiker vill inte att nya ledare träder fram med helt andra värderingar och gör dem arbetslösa.
Präster vill vara religiösa ledare som förmedlar Guds bud, inte att du själv får egen kontakt med högre väsen.
Massmedia vill styra din världsbild och värderingar. De vill inte att vi tänker själva och stänger av TV;n och inte köper tidningar. De har sin inkomst på reklam för varor och tjänster, utan läsare ingen tidning.
Bankerna och de rika makthavarna som äger det mesta i världen vill fortsätta att äga hela världen, inte nya värderingar som tar deras makt.
Den gamla samhällsordningen måste bestå och människorna måste vara kvar i ett konsumtions samhälle. Den nya världsbilden med andlig utveckling och medvetandet i centrum utgör ett stort hot mot den etablerade makten.

Filosofen Paul Kurtz filosofiska och politiska idéer i USA i blev lösningen för att kunna behålla den gamla samhällsordningen i världen.

1976 startade Paul Kurtz en sektliknande, militärlikt uppbyggd internationell organisation i världen med säte i USA, CSICOP (Commitee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal), numera förkortat CSI och han var även grundare av Council for Secular Humanism.
I det första manifestet talade han om en ny "religion", en ny ateistisk vetenskapsreligion som skulle ersätta de gamla religionerna, en sekulär humanism som inte baserades på övernaturliga uppenbarelser ”mystik” och kontakt med Gud.
En utvald kärna av vetenskapsmän skulle bevisa att det inte fanns några mystiska och övernaturliga upplevelser. På så sätt kunde han motarbeta New age och religionerna och den forskning som visade på paranormala fenomen.
Genom att vetenskapligt bevisa orimligheterna i de tusenåriga gamla skrifterna kunde han även få bort de gamla religionerna och ersätta dem med sekulär humanism.

Vi skulle då istället få en utvald forskarelit som Gudar och som visade oss vägen.
De nya prästerna vetenskapsmännen skulle styra samhället med logik och sunt förnuft inte av religion och mystik. Deras budskap är ”människan är en intelligent maskin inte en andlig varelse”.
I det första manifestet fanns även med att sterilisera människor så de inte skulle föra dåliga arvsanlag vidare. Man ville avla fram en bättre människoras, denna passus har tagits bort idag då den anses stötande, men man har istället framkastat idéer på manipulation med medicin och DNA för att förbättra människorasen. Detta synsätt ligger helt i linje med materialisternas synsätt att människan är en maskin och saknar en andlig själ.

VoF och Humanisterna i Sverige

1982 startade filosofen Sven-Ove Hansson i Sverige en underavdelning till CSI i USA, kända som VoF ”Vetenskap och Folkbildning” som skulle agera som självutnämnda vetenskapspoliser och försvara den gamla vetenskapliga materiella världsbilden. 1979 startades det human etiska förbundet som senare bytte namn till sekulära Humanister som ville införa en ateistisk religion under Sturmarks regi. Dessa två syster organisationer skulle styra om Sverige till en materiell världsbildssyn genom att infiltrera hela samhället i enlighet med CSI;s riktlinjer.
VoF (Vetenskap och Folkbildning), skapade en grupp utvalda vetenskapsmän och medlemmar med den rätta ”tron” som kallade sig för skeptiker som vaktade forsknings-instutionerna så att ingen pseudovetenskap genomfördes på dessa. De styr forskarna genom att hänga ut dem som pseudovetenskapare (falsk vetenskap) om de inte håller sig inom ramen för en materialistisk världsbildssyn. VoF stoppade alla försök till sådan forskning genom att forskaren hotades med att hängas ut som pseudovetenskapare om resultat erhölls som visade att tex healing fungerade. I prof Uvnäs-Mobergs fall stals den signifikanta healing forskningen och hon hotades till tystnad. Prof Martin Ingvar belönades/tillskansade sig hela Osher donationen på 43 milj kr till Osher Centrum och påstod lögnaktigt att alternativ medicinska effekter bara är placebo, utan att ha överhuvudtaget ha forskat inom det alternativ medicinska området.
Förbundet Humanisterna (syster organisationen till VoF) skulle skapa en ateistisk religion, växa och ta över ritualerna från kyrkan. Humanisterna arbetade mycket professionellt med reklambyråer och kändisar, mejslade fram budskapen på kurser, så budskapet skulle gå fram till folket. Det lyckades, alla vet idag vem humanisten Sturmark är.

Hur kunde detta praktiskt gå till?

Alla som arbetar med opinionsbildning vet att människan är ”programmerad av sin världsbild” som utgör den referensram som alla val utgår ifrån. Den är också samhällets kitt. Referensramen bestämmer hur vi ser och skall tolka verkligheten och är vår världsbild.
Världsbilden är som hypnos, du ser verkligheten som hypnotisören vill att du skall se den. Det är som kejsarens nya kläder, det är bara barnet som inte är i hypnos som ser verkligheten.
För att lyckas med opinionsförändringen till ett materialistiskt synsätt behövs massmedia som sätter dagordningen och presenterar deras materiella världsbild i det offentliga rummet. Deras livssyn måste verka logisk och får inte vara stötande och de presenterar vidskepelsens utbredning som en av samhällets stora faror, vilket då vetenskapen i deras tappning kan råda bot på genom att de lögnaktigt säger sig undersökt påståenden om det övernaturliga och inte funnit något bevis för detta.
Därför ser man nästan alltid Vof och humanisternas representanter i debatter i radio och TV där de kritiserar kyrkan, religionen och New age men försvarar exempelvis läkemedelsindustrin. Allt de presenterar är noga regisserat av reklambyråer och opinionsbildare.
Massmedia är en del i denna hypnos av folket och ägs av ett fåtal ägare som gärna bjuder in och stöttar skeptikerna. Ägarna och politikerna vill att vi skall vara goda konsumenter och vårt livsmål skall vara materialistiskt, vilket sammanfaller med skeptikernas världsbild.

Den nya världsbildens folk ”New age” är inte inbjudna till massmedia

Den nya andliga världsbildens folk måste hållas borta från massmedia och man ser noga till att det är omöjligt att få gehör för nya vetenskapliga tankar och ett nytt paradigm i massmedia.
New age synsätt gillas inte, vetenskapliga avvikande åsikter hörs sällan i massmedia. Men ibland inbjuds medier som talar med andar, de utgör inget hot mot vetenskapssamhället.  

Det fria ordet på webben och webbmilisen

Skeptikerna har löst problemet med webben på så sätt att en webbmilis har skapats som bevakar webben och den offentliga debatten. Dessa får i uppgift att under falska namn mobba runt på facebook och på hemsidors kommentarsfält för att sprida skeptikernas budskap. Man gör ofta stora gemensamma attacker mot enskilda mål gärna kombinerade med tidningsartiklar. Det har hänt att hemsidor hackas och länkas om till deras egna skeptiker hemsidor. De har till och med utvecklat en kommentars robot som kan fylla upp kommentarsfälten på sidor de vill stoppa.

Wikipedia trollen

Uppslagsverket Wikipedia är helt dominerande idag när det gäller kunskapsinhämtning. Där finns en strategi att ändra information av innehållet på sidor som de inte gillar. Forskare smutskastas och falska uppgifterna sprids på sidan som sedan blir låst för korrigeringar. Detta webbkrig gör att massmedia och den vanliga medborgaren som tar sin information från Wikipedia får felaktig information. Så här fortsätter kriget om världsbilden med nya turer på webben och i massmedia.

Hur kan det komma sig att medlemmarna i VoF och Humanisterna inte protesterar mot detta mobberi?

Som i alla sekter ser ledaren till så att anhängarna upplever att de är ”riddare” som skall försvara Sverige mot hoten från ”vidskepligheten”, New age, kyrkan och alternativa läkemedel och målar upp en bild att den nya andliga världsbilden är farlig och medför ett vetenskapsfientligt Sverige som riskerar att bli ett u-land utan teknisk utveckling, där människor tror på skrock och dör i vanliga sjukdomar om inte skolmedicinen får fixa det.

Med ett sådant hot kommer medlemmarna ”riddarna” att känna att de gör en stor insats när de mobbar på webben. De blir uppskattade av sektledarna och känner att de gör rätt. Normal etik och moral som skulle hindra dem från detta mobbande av oliktänkande suddas ut.
Att det är storföretagen och makteliten som skapat och stöttar denna organisation vet nog knappast medlemmarna om och vill de nog inte tro. De tror att de räddar Sverige från undergången.

Konspirationsteorier

När vi började undersöka varför healingforskningen stals från Karolinska Institutet trodde vi aldrig att vi skulle hamna i konspirationsteori facket, men efter ett halvårs undersökningar och kartläggning av både skeptiker sidor och antiskeptiker sidor på webben kan vi inte se annat än att detta verkar riktigt.

Valet av världsbild påverkar framtiden

Newage folket säger vi står inför en stor förändring av samhället, en dimensionsförändring, en ny andlig medvetenhet och en ny andlig vetenskap skall komma.
Det är den striden som vi nu ser, om människornas världsbild.
Vägvalet står mellan de gamla makthavarnas materiella världsbild och den nya andliga multidimensionella världsbilden. 

lördag 16 maj 2015

Del 20. Innehållsförteckning. I VoF-trollens spår i Humanismens tecken.

I VoF-trollens spår i Humanismens tecken
En granskande artikelserie i 20 delar
Av Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt
”Vi drar fram trollen i ljuset”


Innehållsförteckning inkl korta slutsatser och sammanfattningar.

När vi, Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt, börjar fördjupa oss i Channies material från Karolinska Institutet och Osher Centrum (del 1-7) hittar vi flera frågetecken och en röd tråd, som vi börjar nysta upp. Våra slutsatser, som vi förmedlar i del 8-20 nedan blir nästan som en detektivroman.

Del 1. Skandalös mörkläggning av statistiskt säkerställd healingforskning på Karolinska Institutet (KI). Även distanshealing fungerade, vilket helt utesluter att healing skulle vara en placeboeffekt, utan är en påverkanskraft i sig självt. Detta är första delen i vår granskande artikelserie, som avslöjar hur en liten intresseorganisation i världen försökt styra forskning, världsbildssynen och verklighetsuppfattningen under decennier.
Del 2. Videointervju med Channie West september 2014 om healingforskningen på KI.
Del 3. Channies Wests brev om healingforskningen på Karolinska Institutet (KI). Detta brev har stort sett samma innehåll som videointervjun ovan.
Del 4. Helarna bråkar med varandra om vilken metod som är bäst. (Kort extra inlägg i artikelserien.)
Del 5. Vad säger forskarna om Channies Wests uppgifter? Professor Per-Arne Öckermans lilla studie i Göteborg visar att healing ger mycket bra resultat. Professor Kerstin Uvnäs Moberg på KI har med vetenskapliga metoder och signifikanta forskningsresultat på råttor bevisat att healing fungerar. Även distanshealing fungerade, vilket helt utesluter att healing skulle vara en placeboeffekt, utan är en påverkanskraft i sig självt. Men allt hennes forskningsmaterial stals, hon uppmanades av en hög chef på KI att sluta med healingforskningen och hotades till tystnad. Channie lyckades få kopior på en del av forskningsmaterialet från KI. Tf professor Mats Jong vid Mittuniversitetet i Östersund bekräftar att rent generellt så ser det mycket intressant ut. Det anges en del statistiskt säkerställd skillnad…
Del 6. Fler vittnen till healingforskningen på Karolinska Institutet (KI), plus länkar till healingforskning i världen.
Del 7. Channies brev till donatorerna Barbro och Bernard Osher från 2007-01-28 om forskningen på KI, men som hon aldrig skickade.
Del 8. Den statistiskt säkerställda healingforskningen på KI lockar fram ”Stortrollen” som hotar forskare. Den skandalösa mörkläggningen på KI är på väg att klaras upp!

Del 9. VoF-troll hotar och styr sannolikt både Karolinska Institutet (KI) och Osher Centrum. För att du som läsare ska kunna följa den röda tråden när vi benar upp alla frågetecken och maktspelet bakom Karolinska Institutets och Osher Centrums lyckta dörrar och långt utanför KI, så sammanfattar vi kort starten av Osher Centrum och donationsavtalet mellan donatorerna makarna Osher och Karolinska Institutet.
Del 10. ”Det här är Stortrollen”. VoF (Vetenskap och Folkbildning) är en del av en sektliknande, militärlikt uppbyggd internationell åsikts- förtryckarorganisation i världen med säte i USA, CSICOP (Commitee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal), numera förkortat CSI (The Committee for Skeptical Inquiry). Förbundet Humanisterna i Sverige är systerorganisation till VoF.
Dessa sekter förespeglar att de är i vetenskapens tjänst, men i själva verket pläderar de bara för sin egen tro, sin materiella sekulära verklighetsuppfattning och världsbildssyn. De har försökt styra forskningen och synen på verkligheten och världsbilden under decennier och hindrar ny forskning att komma fram, som strider mot deras materiella sekulära världsbildsuppfattning. Healingforskning gillar de absolut inte, eftersom detta strider mot den materiella världsbilden! För att förhindra att den materiella världsbilden skulle raseras, så stals därför den signifikanta healingforskningen på råttor på Karolinska Institutet, forskaren professor Uvnäs Moberg uppmanades sluta med healingforskningen och hotades till tystnad.
Del 11. Man styr samhället genom att styra världsbilden. Men hur kan en hel nation ha blivit så grundlurade av VoF och Humanisterna? Jo, de har lyckats lura och manipulera oss genom att använda en medveten långsiktig marxistisk plan, Entrism.
VoF och Humanisterna har tillsammans ca 7.700 medlemmar i Sverige. De 
är materialister/ateister och vill att alla vi andra svenskar, liksom de ca 7.200.000 svenskar som är medlemmar i svenska statskyrkan eller andra samfund i Sverige, liksom skolan, medierna, politikerna, forskarna och vetenskapsvärlden ska anpassa sig till deras materiella livsåskådning och världsbildssyn. De har tagit plats i TV-sofforna och pläderar för sin materiella syn på världen och anser t ex att skolavslutningar inte får ske i våra svenska kyrkor, fastän vi svenskar själva anser att kyrkorna är vårt svenska kulturarv osv. Detta är absurt!
Del 12. Så här är planen för CSI, VoF och Humanisterna för att utplåna andligheten och införa vetenskapsreligion. Sekulär fundamentalism.
Del 13. Vi blev själva utpekade att bedriva pseudovetenskap för många år sedan på grund av våra föredrag och hemsidor, våra bok- och videodokumentärer och för att vi arbetar för världsbildsförändring och paradigmskifte till en ny multidimensionell världsbildsmodell. Nu förklarar vi revolt och ska försöka bilda opinion för en ny multidimensionell världsbild och verklighetsuppfattning och mot den felaktiga materiella världsbilden och mot VoFs och Humanisternas fula mobbing-, hot- och åsiktsförtryckarmetoder och mycket otrevliga webbmilis, som anser sig ha rätt att mobba alla oliktänkande och skriva kränkande på webben till personer som uttrycker en annan åsikt än deras. ”Davids (och folkets hoppas vi) kamp mot Goliat”.
Del 14. Hur ser då den nya multidimensionella verkligheten och världsbilden ut? Jo, den inbegriper både den till synes materiella sidan av tillvaron och verkligheten och den andliga, mysteriösa, osynliga och dolda sidan av verkligheten, som ävenså kan förklara alla anomalier och ”så kallad vidskepelse” som uppkom med Humanisternas och VoFarnas inplanterade felaktiga materiella sekulära världsbildsyn, där de censurerade bort allt andligt och osynligt som varande vidskepelse.
Del 15. Hur ändrar man ett felaktigt vetenskapligt världsbildsparadigm? Hur få till stånd ett vetenskapligt paradigmskifte beträffande världsbildssyn och verklighetsuppfattning?
Del 16. Världsbildernas krig. Skillnaden mellan materialisterna CSIs, VoFs och Humanisternas gamla tredimensionella materiella sekulära mekanistiska världsbildssyn och verklighetsuppfattning och den moderna fysikens multidimensionella världsbildssyn och verklighetsuppfattning handlar i grunden om själen och medvetandet och om det finns fler än tre dimensioner och tidsaspekten i universum.
Är människan bara en maskin, där medvetandet skapas av hjärnan och som utplånas helt vid döden enligt materialisterna? Eller är människan en levande själ med medvetande, som fanns till före födelsen in i den materiella kroppen och som lever vidare i en annan dimension efter den materiella kroppens död enligt den multidimensionella världsbildssynen?
Medvetandeforskning tyder på att människans medvetande överlever den materiella kroppens död och förflyttas till en annan dimension efter kroppens död och lever vidare där.
Även nya fysiken, strängteorierna och kvantfysiken visar på fler dimensioner. Newtons mekanistiska världsbild från 1600-talet om orsak och verkan gäller inte längre. Dagens vetenskap och världsbild räknar med kvantfysik med non-lokalitet och entanglement (sammanflätning) och ett multidimensionellt universum med även osynliga och dolda dimensioner. Medvetandet har bevisats påverka materien och känner till skeenden innan det har hänt. Och det är möjligt att färdas bakåt och framåt i tiden, åtminstone i teorin. Forskarna har även upptäckt både mörk materia och mörk energi, vad det nu är?
Del 17. Den nya multidimensionella världsbilden.
Skillnaden mellan den gamla och den nya världsbilden är egentligen hur många dimensioner världen har. I den gamla har vi tre dimensioner och tiden och i den nya flera dimensioner. Det betyder i praktiken att det finns nya lösningar på gamla olösliga problem i de nya dimensionerna. Det som förut var övernaturligt bli nu naturligt och centralt.

Del 18. Vi ska nu för ett kort ögonblick återvända till ”brottsplatsen” på Karolinska Institutet (KI) och Osher Centrum, där VoF ställde till med sådan oreda. Så, hur gick det då för KI?
Lät sig rektor Harriet Wallberg-Henriksson och professor Martin Ingvar på KI skrämmas och ”tvingas” av VoF och ändrade målsättningen för Osher Centrum för att VoF inte skulle utse dem till ”omdiskuterade och ifrågasatta personer” och få VoFs mobbingpris som ”Årets förvillare” och därmed riskera både sitt eget, men även Karolinska Institutets trovärdighet?
Ja, enligt vår research ändrade de Oshers ursprungliga målsättning i donationsavtalet så att det skulle passa Martin Ingvars sedan tidigare redan pågående studier inom smärta, placebo och nocebo och han lyckades därmed hindra och stoppa att alternativmedicinsk forskning på KI skulle ske enligt Oshers ursprungliga donationsavtal.
Spåning. Vi börjar dessutom undra om det inte var KI:s (eller någon stark påtryckargrupps, t ex VoFs och läkemedelsindustrins) bakomliggande mål med att ta emot Oshers donation och Martin Ingvars skäl att acceptera chefsjobbet, var att lägga beslag på donationspengarna på 43 miljoner, men försöka dölja, förhindra och stoppa att det överhuvudtaget skulle få bedrivas forskning inom alternativmedicinens områden på KI. Och samtidigt förhindra att ingen annan skulle få pengarna och möjlighet att forska inom det alternativmedicinska området.
Hur kan vi tro något sådant?
Jo, vad vi förstår genom research på KI:s, Osher Centrums och Martin Ingvars hemsidor och andra relevanta sidor, så använder Martin Ingvar inte donationspengarna till forskning inom det alternativmedicinska området enligt Oshers intention i donationsavtalet. Utan han använder huvudsakligen donationspengarna till sin egen (och även Mats Lekanders) sedan tidigare redan pågående forskning, i huvudsak inom smärta, placebo och nocebo vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, men nu under Osher Centrums namn.
Vad vi kan se från KI:s och Osher Centrums hemsidor så har detta faktum och brott mot donationsavtalet försökts döljas och legaliseras genom att texten på Osher Centrums hemsida (länk) har anpassats till Martin Ingvars egen sedan tidigare redan pågående forskning om smärta, placebo och nocebo vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap (länk), där Martin Ingvar var professor och överläkare och samtidigt förvaltade Osher Centrum för Integrativ medicin. Alternativmedicinsk forskning enligt Oshers ursprungliga donationsavtal har därmed dolts och bortrensats från Osher Centrums hemsida på Karolinska Institutet!
Oshers fina intention, att skapa ett centrum i Sverige för vetenskaplig forskning kring olika alternativa metoder, har därmed förhindrats/stoppats av KI och Martin Ingvar, tidigare chef och ansvarig för Osher Centrum för integrativ medicin på KI. Det stoppades med största sannolikhet på grund av hot från VoF, ev i samarbete med läkemedelsindustrin! (Kanske blev Martin Ingvar inte heller hotad av VoF, kanske är han istället lierad med dem och med läkemedelsindustrin.)
Harriet Wallberg-Henriksson KI tog emot donatorspengarna på 43 miljoner kronor, men Martin Ingvar använde dem till, vad vi förstått, att vilseföra genom att studera placeboeffekter istället för att forska kring alternativmedicin, som donatorerna Osher avsett. Och Martin Ingvar deklarerar nu att alla alternativmedicinska effekter är placeboeffekter utan att överhuvudtaget ha något på fötterna, då han inte har forskat inom det alternativmedicinska området och inte har någon forskning att stödja sig på!
Är inte allt detta på gränsen till kriminellt förfarande?
43 miljoner kr är mycket pengar som KI och Martin Ingvar chef för Osher Center har försnillat från alternativmedicinsk forskning. Och Osher har, istället för avtalad alternativmedicinsk forskning i Sverige, fått en dyrköpt doktorshatt och professorstitel för 43 miljoner kronor.

Lurade och mutade KI och Osher Centrum sina donatorer Barbro och Bernard Osher till tystnad med fina titlar för att dölja KI:s bedrägliga förfarande för dem, att KI och Osher Centrum inte alls forskar inom alternativmedicin enligt donatorernas intentioner i donationsavtalet?
Vad säger donatorerna Barbro och Bernard Osher själva om detta? Vi har mailat över Channie Wests brev till dem, men de har inte svarat på det och har troligen aldrig förstått KI:s bedrägliga beteende att KI lurat och duperat dem. I god tro har donatorerna naturligtvis trott att KI och Osher Centrum inte ljuger för dem.
Går det och kan de kräva rättsligt förfarande och återbetalning från KI på grund av KI:s bedrägliga beteende och förfarande mot dem, är en fråga åtminstone vi ställer oss?

Av de sex avtalade punkterna i donationsavtalet har KI och professor Martin Ingvar brutit mot alla av punkterna utom en (punkt 1) enligt nedan. 

Punkt 2. Han har inte redovisat årligen hur projekten utvecklas. Överhuvudtaget så har inga projekt redovisats vad vi kunnat utröna, annat än hans egen sedan tidigare redan pågående forskning inom smärta, placebo och nocebo vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap på KI.

Punkt 4. Inget av tre-stegs programmen enligt A), B) och C) har följts.

Punkt 5. Enligt avtalet ska de donerade medlen enbart användas inom Osher Centrum. Men här har Martin Ingvar använt donationspengarna till sin egen sedan tidigare redan pågående forskning på KI inom smärta, placebo och nocebo vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap vad vi förstått, men under Osher Centrums namn.

Punkt 6. Samma som ovan. Martin Ingvar har inte skapat någon egen profil för Osher Centrum gentemot övriga aktiviteter på Karolinska, utan har istället införlivat donationspengarna för sin egen sedan tidigare redan pågående forskning på KI inom smärta, placebo och nocebo vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap. Inte heller har han utvecklat något samarbete som önskades mellan Oshercentren på Karolinska, Harvard och i San Francisco vad vi kunnat utröna.

Punkt 1. Den enda punkten han följt i avtalet är egentligen punkt 1, att ta emot donationspengarna.

Punkt 3 att namnet ska vara Osher Centrum för integrativ medicin har följts, men blir tveksamt eftersom Ingvar lagt till ”Integrativ medicin, Klinisk neurovetenskap” inne i texten och Osher Centrum dessutom förvaltas av Institutionen för Klinisk Neurovetenskap där Ingvar själv är professor och överläkare och har sin egen forskargrupp. Dvs Martin Ingvar döljer att han själv övertagit donationspengarna till sin egen sedan tidigare pågående forskning vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap på KI, men han forskar med samma nu men under Osher centrums namn med tillägg, Integrativ medicin, Klinisk Neurovetenskap. Osher Centrum har alltså ingen egen profil som donationsavtalet stipulerade.

Hela denna hantering av Oshers donation är skandalös!
KI:s och professor Martin Ingvars agerande är skamligt, troligen även brottsligt, kanske kriminellt! Vad säger lagvetare?

Del 19. Kan man lita på ärligheten i svensk forskning?
Diskussionsinlägg.
”Tänket” och affärsidén ”from science to business” som KI har som målsättning snedvrider forskningen när det är kapitalet och läkemedelsindustrin som styr forskningen och forskarna, som dessutom är betalda med våra skattepengar. Och det görs stora vinster, som många gånger alls inte kommer landet Sverige till del, utan hamnar i bolagens (även utomlands, t ex på Wall Street) och även i forskarnas fickor genom t ex Karolinska Development. Här finns stora möjligheter för korruption!
KI:s målsättning ”from science to business” – från vetenskap till affärsverksamhet (eller elakt sagt av oss, är att utveckla piller åt läkemedelsindustrin, som de sjuka kan bli beroende av och bli en försäljningsframgång och göra KI och läkemedelsindustrin rika, inte att göra den sjuke frisk). Leder KI:s målsättning from science to business verkligen till bättre hälsa för folk? Är det inte bara läkemedelsindustrin som blir rikare? Men pengarna och vinstintressena kanske anses viktigare än folks hälsa? 
Universitetslektor Pia Hellertz har läst boken Forskningsfusket av docenten och läkaren Ralf Sundberg och konstaterar bevis för att en liten mäktig elit vill se våra kroppar kroniskt sjuka för att de utgör en oerhört lönsam marknad för läkemedel. Länk Forsknings fusket

KI och professor Martin Ingvar, tidigare chef för Osher Centrum är, vad vi förstått, inte heller intresserade av att forska inom alternativmedicin t ex healing, som gör människor friska utan piller. Det ger varken KI, deras forskare eller läkemedelsindustrin några pengar, utan alternativmedicin utgör istället ett hot mot KIs och läkemedelsindustrins vinstintressen.
Alternativmedicin, t ex healing, utgör troligen också ett stort hot mot den materiella världsbildssyn, som tycks råda på KI, liksom hos många i det officiella Sverige i övrigt, dvs att människan bara är en maskin och inte en del av något större genom sin odödliga essens, sin själ och sitt medvetande, som många framstående forskare, religioner liksom alternativrörelsen menar!
Vi menar att KI borde vara mer öppna för att de inte vet och förstår allt, att våra forskare och vetenskapsmän ännu inte vet allt om hur världen, universum och människan däri är beskaffat och att allt kanske till och med är sammanbundet och sammanflätat genom kvantmekanikens entanglement eller på annat sätt!
Hur skulle det dessutom se ut om t ex Universell Vit Tids Healing bevisats fungera strikt vetenskapligt? Vilket bevisades på KI av professor Uvnäs-Moberg. Detta var den metod, som Healern Channie West lärt sig från utomjordingar och använde vid healingforskningen på KI. Skulle KI kunna publicera en sådan forskningsrapport? Knappast! Det är fullständigt otänkbart! Det ger dem inga pengar och det skulle dessutom knäcka den materiella världsbildssyn, som tycks råda på KI. Dessutom måste de ju då också erkänna att utomjordingar finns! Alltså stals all denna forskning och all data och forskaren hotades till tystnad!
Del 20. Innehållsförteckning inklusive korta slutsatser och sammanfattningar.
”Liten tuva stjälper ofta stort lass”. Svenskt ordspråk.

tisdag 12 maj 2015

Del 19. Kan man lita på ärligheten i svensk forskning?

I VoF-trollens spår i Humanismens tecken
En granskande artikelserie i 20 delar
Av Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt
”Vi drar fram trollen i ljuset”

Diskussionsinlägg
Kan man lita på ärligheten i svensk forskning?
KI:s målsättning är ”from science to business” – från vetenskap till affärsverksamhet (eller elakt sagt av oss att utveckla piller åt läkemedelsindustrin, som de sjuka kan bli beroende av och bli en försäljningsframgång och göra KI och läkemedelsindustrin rika). Leder KI:s målsättning ”from science to business” verkligen till bättre hälsa för folk? Är det inte bara läkemedelsindustrin som blir rikare?

Universitetslektor Pia Hellertz har läst boken forsknings fusket av docenten och läkaren Ralf Sundberg och konstaterar bevis för att en liten mäktig elit vill se våra kroppar kroniskt sjuka för att de utgör en oerhört lönsam marknad för läkemedel. Länk Forsknings fusket

KI är, vad vi förstått, inte intresserade av att stödja och forska kring alternativmedicin t ex healing, som gör människor friska utan piller. Det ger varken KI, deras forskare eller läkemedelsindustrin några pengar.
Kan vi över huvud taget lita på någon forskning, när den är styrd av pengar och pengaintresse och inte av idealitet och ärlighet?
I tidningen 2000-Talets Vetenskap 2/2014 kan vi läsa, citat: ” I nr 1/2010 recenserade vi Johan Thybergs bok ”Forskning till salu – En granskning av Karolinska Institutets dolda agenda. I boken berättar Thyberg, som under många år arbetat på Karolinska, om den kommersialisering av verksamheten som skett de senaste 10-15 åren. Det gäller för professorerna att parallellt med forskning styra in den mot snäva patenterbara områden, samtidigt som man avknoppar bolag och stiftelser, med avsikt att göra stora pengar. Thyberg menar att verksamheten i huvudsak pågick i det fördolda.
Det gäller att tjäna pengar, stora pengar, både åt sig själva och åt Karolinska. I det perspektivet blir självfallet alternativmedicinen en bromskloss, eftersom den i princip är omöjlig att patentera. Den skulle däremot kunna vara livsfarlig för de ekonomiska flödena, eftersom det är betydligt lönsammare om en diabetespatient äter dyra receptbelagda mediciner, än om samma patient äter sig frisk med lågkolhydratkost. Naturenliga och enkla metoder är ett hot mot till exempel diabetesindustrin.
--------
På de två amerikanska Oshercentrena har man slagit in på pånyttfödelsens väg. Där integreras alternativen med gängse metoder. I Florens börjar en renässansens väg där alternativmedicin införlivas i den skattefinansierade vården. Med sin donation på 43 miljoner till Karolinska ville Barbro Osher och hennes make, att Sverige skulle kunna följa det italienska exemplet och åtminstone kunna bli tvåa i Europa.” Slut citat.

Är KI och Osher Centrum korrumperat? Låter sig svensk forskning köpas av läkemedelsindustrin? Är KI redan köpt av läkemedelsindustrin? T ex tog KI emot 650 miljoner från AstraZeneca 2013. Vilken forskning kan vi lita på, om även KI, vår förnämsta forskningsinstitution och utnämnare av Nobelpris, är köpt av industrin? Kan industrin leverera opartisk forskning?

”Tänket” och affärsidén ”from Science to business”, som KI har som målsättning snedvrider forskningen
”Tänket” gäller för övrigt också för våra andra högskolor och universitet som Chalmers, KTH ned flera. Målsättningen kom till genom ett politiskt beslut i mitten på 1990-talet, då regeringen ville att forskningen snabbare skulle komma samhället och folket till nytta och snabbare bli en produkt att sälja och tjäna pengar på. Tidigare grundforskning / fri forskning var långsiktig och det kunde ta evighetslång tid innan man såg något resultat av forskningen. Regeringen ville nu att forskarna skulle forska i sådant som kunde ge snabbare utdelning och resultat. Här uppstod ”tänket”, affärsidén och målsättningen ”from Science to business”.
”År 1995 bildades så genom regeringsbeslut och tilldelning av skattemedel Karolinska Institutet Holding AB (KIHAB). Detta kan sägas ha varit startpunkten för en kommersialiseringsvåg av osedvanlig omfattning, både med nationella och internationella mått mätt. Under åren därefter har KIHAB bildat ett flertal dotterbolag som engagerat sig i en stor variation av affärsmässiga aktiviteter”, citat ur Thybergs bok, Forskning till salu. En Granskning av Karolinska Institutets Dolda Agenda.

I de här kommersiella aktiviteterna uppstod omfattande jävssituationer på KI, som ledningen visste om, men blundade för enligt Thyberg. Miljarder plöjdes ner i nystartade företag i bioteknik- och läkemedelsbranschen (inte bara här hemma utan även i utlandet, hur detta nu har tänkts gynna sysselsättning och trygghet i Sverige). Tyvärr är det så att de satsningar som gjorts med skattemedel och särskilt med tillgångarna i våra pensionsfonder (AP-fonderna) för att kommersialisera forskningsresultat, efter mer än tio år inte gett någon utdelning. Det stora flertalet av dessa visar stora underskott år efter år. Därför måste hela tiden nya pengar skjutas till. Alternativt säljs företagen med förlust, går i konkurs eller läggs helt enkelt bara ner. Om skattebetalarna någonsin får tillbaks de pengar de varit med att satsa är mer än osäkert.

Låt oss hoppas, skriver Thyberg, att det nu blivit dags för oss att ta itu med problemen. Om vi vill att den hämsko och de risker som den nuvarande kommersiella inriktningen inneburit ska avhjälpas och att universiteten ska återfå sin roll som fria institutioner vars forskning i första hand styrs av nyfikenhet och vilja att utöka kunskapen i stort så är det ännu inte för sent. Detta kräver dock kraftfulla åtgärder på flera plan. Det mest grundläggande är att universitetens företrädare tillsammans med politiker och näringsliv kommer till insikt om att kommersialiseringsförsöken inte fallit väl ut och dessutom resulterat i en mängd etiska problem som riskerar att skada allmänhetens förtroende för lärosätena och deras forskare. Bryt den trend som inneburit att universiteten i ökande utsträckning bundits upp till näringslivsintressen och privata vinstintressen. Återge dem istället karaktären av obundna kunskapscentra engagerade i forskning och utbildning av betydelse för samhället i stort”, skriver Thyberg.


Frågan är om det inte för länge sedan gått helt överstyr på KI, menar vi, när det är kapitalet och läkemedelsindustrin som styr forskningen och även forskarna, som vi dessutom betalar med våra skattepengar.
Här borde regeringen och våra politiker och myndigheter gå in och rätta till sina gamla beslut och misstag och styra om ordningen med det snaraste. I nuvarande system finns också stora möjligheter för korruption! Och det görs stora vinster, som många gånger alls inte kommer landet Sverige till del, utan hamnar i bolagens (även utomlands) och även i forskarnas fickor genom t ex Karolinska Development, (som enligt Affärsvärlden steg på börsen med 10 procent 20 oktober 2014 efter att på morgonen skickat ut tre pressmeddelanden om framgångar för tre av sina portföljbolag).
I en webbtidning, Newsvoice läser vi den 24 november 2014 att läkemedelsindustrin styrs från Wall Streets ekonomiska giganter, som nu alltså tar sig ända in på KI.

måndag 11 maj 2015

Del 18. Vi ska nu för ett kort ögonblick återvända till "brottsplatsen" på Karolinska Institutet (KI) och Osher Centrum, där VoF ställde till med sådan oreda.

I VoF-trollens spår i Humanismens tecken
En granskande artikelserie i 20 delar
Av Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt
”Vi drar fram trollen i ljuset”

Vi ska nu för ett kort ögonblick återvända till "brottsplatsen" på Karolinska Institutet (KI) och Osher Centrum, där VoF ställde till med sådan oreda.
Så, hur gick det då för KI?
Lät sig rektor Harriet Wallberg-Henriksson och professor Martin Ingvar på KI skrämmas och ”tvingas” av VoF att inte forska inom alternativmedicin?
Ja, med största sannolikhet tror vi det var så enligt vår research.
De ändrade målsättningen för Osher Centrum för att VoF inte skulle utse dem till ”omdiskuterade och ifrågasatta personer” och få VoFs mobbingpris som ”Årets förvillare” och därmed riskera både sitt eget, men även Karolinska Institutets trovärdighet. Skulle de haft kvar Oshers Centrums gamla målsättning och skapat ett Centrum i Sverige för vetenskaplig forskning kring alternativmedicin, riskerade de att deras eget, men därmed också hela Karolinska Institutets anseende var hotat på grund av att få VoFs mobbingpris som ”Årets förvillare”.
Alltså ändrade de målsättningen för Osher Centrum, som vi beskrivit i ett tidigare avsnitt.
Lurade och mutade KI och Osher Centrum sina donatorer Barbro och Bernard Osher till tystnad med fina titlar för att dölja KI:s bedrägliga förfarande för dem, dvs att KI och Osher Centrum inte alls forskar inom alternativmedicin enligt donatorernas intentioner?

Professor Martin Ingvar på KI:s Osher Centrum lät sig sannolikt skrämmas och ”tvingas” av VoFs hot och ändrade målsättningen för Osher Centrum för att VoF inte skulle utse honom till ”omdiskuterad och ifrågasatt person” och få VoFs mobbingpris som ”Årets förvillare”.

Vad vi förstår från KI:s egen hemsida så har KI och Martin Ingvar ändrat och formulerat om Intentionen i Oshers ursprungliga donationsavtal, så att Ingvars egna sedan tidigare redan pågående placebostudier ska passa in, långt bort från det ursprungliga alternativmedicinska donationsavtalet. Länk här till hemsidan samt kopia av hemsidan sist här inunder som PDF, utifall att den skulle försvinna från webben.

KI och Osher Centrum med Martin Ingvar i spetsen har istället, sannolikt helt medvetet pga VoFs hot, förhindrat alternativmedicinsk forskning genom att ta emot och lägga beslag på donationen på 43 miljoner, men inte levererat och öppet redovisat någon som helst relevant forskning och resultat överhuvud taget inom det alternativmedicinska området. Det enda Martin Ingvar presterat, vad vi förstått, är egna sedan tidigare redan pågående studier om smärta, nocebo och placeboeffekter.

Anmärkningsvärt är att KI i augusti 2014 utnämnde Barbro Osher till hedersprofessor vid KI (därför hon skänkte 43 miljoner kronor till KI) och för hennes insatser inom integrativ medicin.
Är det så att KI ger Barbro Osher professors titel hösten 2014 istället för avtalad, men icke utförd, forskning inom alternativmedicin enligt donationsavtalet?
Istället för avtalad, men ej genomförd alternativmedicinsk forskning i Sverige får Osher alltså en dyrköpt doktorshatt och professorstitel för 43 miljoner kronor.
Anmärkningsvärt, därför att det tilldelas erkännande fastän KI själv inte gjort något som helst framgångsrikt forskningsresultat inom det alternativa området.
Barbro Osher fick 2014 också titeln honorär generalkonsul vid Sveriges generalkonsulat i San Fransisco av regeringen.
2010 utsågs hon och hennes man Bernard Osher Barbro Osher till medicine hedersdoktorer vid Karolinska Institutet med motiveringen: ”… för att uppmärksamma hennes engagemang och betydande insatser för att främja kultur och forskning”.

I god tro har donatorerna naturligtvis trott att KI och Osher Centrum inte luras och ljuger för dem. Det är svårt att tro att de skulle ge bort 43 miljoner bara för att få en doktorshatt och professorstitel.

Se även Channie Wests brev till Barbro och Bernard Osher från 28 januari 2007 om forskningen på KI, men som hon aldrig skickade.
(Länk till brev)

Vi anser, liksom Channie West i sitt ej skickade brev till donatorerna Barbro och Bernard Osher, att dessa donatorer bör informeras, få veta och förstå hur KI och Martin Ingvar, chef för Osher Centrum har manipulerat, lurat och vilsefört dem, liksom alla oss andra intresserade av alternativmedicin, genom att KI medvetet struntat i att följa donatorernas fina intentioner för Osher Centrum för integrativ medicin att starta ett centrum för alternativmedicinsk forskning i Sverige.

Av de sex avtalade punkterna i donationsavtalet har KI och professor Martin Ingvar brutit mot alla av punkterna utom en enligt nedan.

Punkt 2. Han har inte redovisat årligen hur projekten utvecklas. Överhuvudtaget så har inga projekt redovisats vad vi kunnat utröna, annat än hans egen sedan tidigare redan pågående forskning inom smärta, placebo och nocebo vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap på KI
Punkt 4. Inget av tre-stegs programmen enligt A), B) och C) har följts.
Punkt 5. Enligt avtalet ska de donerade medlen enbart användas inom Osher Centrum. Men här har Martin Ingvar använt donationspengarna till sin egen sedan tidigare redan pågående forskning på KI inom smärta, placebo och nocebo vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap vad vi förstått, men under Osher Centrums namn.
Punkt 6. Samma som ovan. Martin Ingvar har inte skapat någon egen profil för Osher Centrum gentemot övriga aktiviteter på Karolinska, utan har istället införlivat donationspengarna för sin egen sedan tidigare redan pågående forskning på KI inom smärta, placebo och nocebo vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap. Inte heller har han utvecklat något samarbete som önskades mellan Oshercentren på Karolinska, Harvard och i San Francisco vad vi kunnat utröna.

Den enda punkten han följt i avtalet är egentligen punkt 1, att ta emot donationspengarna.

Punkt 3 att namnet ska vara Osher Centrum för integrativ medicin har följts, men blir tveksamt eftersom Ingvar lagt till ”Integrativ medicin, Klinisk neurovetenskap” inne i texten och Osher Centrum dessutom förvaltas av Institutionen för Klinisk Neurovetenskap där Ingvar själv är professor och överläkare och har sin egen forskargrupp. Dvs Martin Ingvar döljer att han själv övertagit donationspengarna till sin egen sedan tidigare pågående forskning vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap på KI, men han forskar med samma nu men under Osher centrums namn med tillägg, Integrativ medicin, Klinisk Neurovetenskap. Osher Centrum har alltså ingen egen profil som donationsavtalet stipulerade.

Hela denna hantering av Oshers donation är skandalös!


Del 17. Den nya multidimensionella världsbilden

I VoF-trollens spår i Humanismens tecken
En granskande artikelserie i 20 delar
Av Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt
”Vi drar fram trollen i ljuset”


Den nya multidimensionella världsbilden
Ett paradigmskifte kan bli följden när den gamla materialistiska världsbilden inte kan förklara fenomen som iakttas men inte kan förklaras. Då brukar en strid uppstå mellan den gamla världsbildens försvarare och den nya världsbildens anhängare. Då den gamla världsbildens försvarare sitter på ledande positioner i samhället och har hela sin position och makt i denna världsbild så måste de bannlysa och bekämpa den nya världsbilden som de tycker är övernaturlig.
Alla är programmerade på den gamla världsbilden
Människan och forskaren är ”programmerad av sin världsbild”. Den utgör den referensram som allt bedöms efter, en vetenskaplig dogm. Det är nästan omöjligt att få igenom nya vetenskapliga upptäckter och ett nytt synsätt utanför dogmen. Det är inte så enkelt som skeptikerna tror att lägga till ny kunskap till det gamla värlsbildsbygget utan man kanske måste riva hela huset och börja om med en ny grund.
Skillnaden mellan den gamla och den nya världsbilden är egentligen hur många dimensioner världen har. I den gamla har vi tre dimensioner och tiden och i den nya flera nya dimensioner. Det betyder i praktiken att det finns nya lösningar på gamla olösliga problem i de nya dimensionerna. Det som förut var övernaturligt blir nu naturligt och centralt.
Några inbitna motståndare till en ny världsbild
Läkemedelsindustrin styr idag forskningen och läkarvården då de har hela sin inkomst genom att sälja piller. Den gamla materialistiska världsbildens medicin. Därför är den nya holistiska världsbildens läkemetoder som healing, som botar sjukdomen med handpåläggning, ett hot mot det gamla synsättet och läkemedelsindustrin, alltså måste resurser läggas ner på att förklara att healing är kvacksalveri och positiva forsknings resultat förstöras och gömmas undan.
Detta materialistiska världsbildsprogram som idag dominerar forskningen kan nästan få komiska konsekvenser. 
NASA satsar nu stora pengar på rymdforskning för att söka efter liv på andra planeter. Raketer skickas ut i rymden till andra planeter för att spana och landa på dessa. SETI projektet lyssnar om det finns radiosändningar från andra planeter, hittills utan framgång. Starka teleskop spanar idag efter planeter kring andra solar långt ut i universum. Idag har man kartlagt flera tusen planeter och funnit några eventuella kandidater som kan hysa utomjordiskt liv. Enligt Nasa är det för långt att resa till dessa planeter och jorden, det tar för lång tid. Det gör det omöjligt för utomjordingar att resa hit.
Utomjordingarna är redan här
Det finns över 90 miljoner hemsidor och 40 miljoner videos om UFO och cropcircles på webben som visar att utomjordingarna redan är här. Även om 90% av alla webbsidor skulle vara misstolkningar så återstår över 10 millioner att förklara. Där finns även historiska bevis från 1000 tals år tillbaka i tiden på dessa UFO s, då kallas dessa för Gudar från himlen.
Personer som träffat utomjordingar berättar om dessa besökare och hur utomjordingarna har löst problemet med resor långa sträckor nästan tidslöst genom att färdas genom andra dimensioner. Det ter sig närmast komiskt att NASA lägger ner så mycket arbete på spaning i rymden istället för att tala med vittnen som kan berätta om UFO;s färdsätt. Astronomer tittar i sina teleskop efter utomjordingar när de står bakom ryggen på dem.
Liv efter döden
Ett annat omdiskuterat ämne är om liv efter döden och utanför kroppen upplevelser. Denna diskussion är urgammal då redan våra förfäder och religionerna tänker sig en själ som bebor kroppen. När döden inträffar så lämnar själen kroppen och far till en annan dimension. Medier och shamaner kan ta kontakt med själen och förmedlar budskap från denna. I denna andra dimension skulle det då även finnas Andar och Gudar som det går att förmedla budskap ifrån.
Detta ämne har undersökts av modiga forskare i över 100 år och är naturligtvis en het potatis för den materialistiska världsbilden som helt förkastar forskarnas resultat som fusk och cold reading, mm om de gett positiva resultat.
På senare år har det dock gjorts moderna studier som dubbelblind experiment, dessa visar att en del medier kan få kontakt med de avlidna. Studierna har avslöjat medier som inte har denna kontakt. Dessa försök har komplicerade upplägg och är fusksäkra, genom att mediet inte får träffa den person som söker kontakt med den avlidna och kan på så sätt inte kolla fakta i förväg. Sedan finns det noggranna protokoll för hur tolkningen av resultaten skall gå till. Resultaten är övertygande. Länk till forskning.
Finns andar, spöken och utanför kroppen upplevelser?
Enligt den gamla materiella världsbilden är detta omöjligt men i den nya multidimensionella världsbilden är det möjligt genom att de kan finnas i andra dimensioner. Detta leder till att frågan om liv efter döden kan besvaras med att det finns ingen tid då tiden är begränsad till rummet och det tre dimensionerna där. Då inte tid finns, finns ingen död utan man lever i ett nu. Ibland kan dessa dimensioner utanför rummet mötas med rummet och då uppstår dessa fenomen som spöken, andar och utanför kroppen upplevelser. Inom fysiken finns tids och rumslösa dimensioner i synnerhet inom strängteorin och kvantfysiken.
Den nya världsbilden inom fysiken
Ibland tas den nya världsbilden in i finrummet, i main-stream science som kvantfysik. De hänvisar till att dess naturlagar bara gäller för små objekt inuti atomen och inte för vår värld. Detta är inte sant då entanglement, mystisk sammanflätning på avstånd som kan göras fortare än ljuset. Sammanflätningen måste då göras genom en annan dimension och tycks gälla generellt även för stora partiklar, idag har man lyckas sammanfläta 2 st diamanter på 3 gram. Diskussioner pågår i vetenskaps samhället om inte hela universum är sammanflätat och är ett hologram som för oss ser tredimensionellt ut.
Till slut
 ”Vi lever i en spännande värld med många mysteriösa och förtrollande sidor av verkligheten, som vetenskapens män och kvinnor inom main-stream science, ännu inte erövrat som verkliga”.